vestnik.kpi.kharkov.ua - /files/Авторефереты/2008/


[To Parent Directory]

03.06.2013 12:56 283936 Євтухов А.В. - Підвищення ефективності технології круглого зовнішнього врізного шліфування шляхом вибору раціональної структури.pdf
03.06.2013 15:18 440695 Ігнатенко М.М. - Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів блискавки.pdf
03.06.2013 13:25 402506 Ільїна О.В. - Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання.pdf
03.06.2013 12:51 319367 Авраменко А.М. - Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження.pdf
03.06.2013 15:06 262483 Аврамова О.Є. - Позбавлення суб’єктивного права на житло.pdf
03.06.2013 12:10 272986 Болдирєв С.О. - Теоретичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-технологічних процесах.pdf
03.06.2013 10:45 428883 Бубликова Є.В. - Закономірності гідродинаміки та масопередачі процесу ректифікації у відцентровому апараті.pdf
04.06.2013 9:44 578693 Ведь М.В. - Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами металів d4-9 та змішаними оксидами для екотехнологій.pdf
03.06.2013 12:48 268268 Волоснікова Н.М. - Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації.pdf
03.06.2013 10:49 512611 Гурінов О.О. - Удосконалення повітряних і парових систем охолоджування високотемпературних газових турбін.pdf
03.06.2013 11:04 567513 Дашкевич А.О. - Геометричне моделювання схем дії планетарних тістомісильних машин.pdf
03.06.2013 11:36 357249 Дзевочко О.М. - Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі.pdf
03.06.2013 14:25 455541 Долина І.В. - Соціально-економічна оцінка технологічних інновацій.pdf
04.06.2013 9:34 624999 Домнін І.Ф. - Напівпровідникові компенсатори неактивних складових повної потужності.pdf
03.06.2013 15:15 802249 Дубійчук О.Ю. - Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з'єднанням груп секцій.pdf
03.06.2013 13:06 297402 Діхтенко К.М. - Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням ріпакової олії.pdf
04.06.2013 9:55 346520 Зубарєв Є.М. - Структура, дифузія і початкові стадії фазоутворення у нанорозмірних багатошарових системах метал-кремній при термічному і радіаційному впливі.pdf
03.06.2013 13:16 255481 Кабачек В.В. - Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 – 1922 рр..pdf
03.06.2013 13:01 344777 Карзун Е. - Моделювання і інтенсифікація процесу сухої гідратації при двохстадійній обробці вапна водою.pdf
03.06.2013 15:03 432701 Касілов О.В. - Інформаційна технологія автоматизованої переробки текстової інформації при створенні електронних словників-тезаурусів.pdf
03.06.2013 11:50 305754 Качанов М.П. - Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів.pdf
03.06.2013 14:29 227476 Крамаренко А.О. - Технологія переробки фосфоліпідів соняшникової олії.pdf
04.06.2013 9:48 368648 Крамаренко В.Ю. - Кінетика формування та релаксаційні переходив гетероциклічних полімерних сітках.pdf
03.06.2013 12:16 307455 Кухтенков Ю.М. - Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшення.pdf
03.06.2013 15:08 344313 Кучіна С.Е. - Обгрунтування напрямків інвестування на промисловому підприємстві.pdf
03.06.2013 13:28 269684 Ляшенко М.В. - Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння.pdf
03.06.2013 14:48 280066 Ліпчанський М.В. - Моделювання, оптимізація та контроль систем керування рухомого складу приміського сполучення.pdf
04.06.2013 9:40 681308 Малихін С.В. - Механізми формування та процеси еволюції структури, напруженого стану і властивостей квазі- та нанокристалічних плівок металів.pdf
12.02.2014 15:27 304633 Миргород О.В. – Цемент поліфункціонального призначення на основі композицій системи СаО–BaО–Al2О3.pdf
03.06.2013 15:43 497290 Москалець М.В. - Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах.pdf
03.06.2013 13:09 243849 Музика Л.А. - Удосконалення технології ферментативної переетерифікації жирів.pdf
03.06.2013 11:53 261640 Мухіна Л.В. - Технологія хімічного нанесення нікелевого покриття із заданою морфологією поверхні на синтетичні алмази.pdf
03.06.2013 13:55 403212 Ненастіна Т.О. - Удосконалення електрохімічної технології каталітичних покриттів паладієм та сплавом паладій – нікель.pdf
03.06.2013 14:16 319681 Нурмухаметов Т.М. - Визначення характеристик газотурбінних двигунів та установокв експлуатаційних умовах.pdf
03.06.2013 14:21 518458 Нікуліна О.М. - Багатокритеріальний параметричний синтез систем автоматичного керування реакторної установки АЕС.pdf
03.06.2013 10:52 298150 Ольховський Є.О. - Поширення поверхневих електромагнітних хвиль уздовж границі розподілу періодичних структур.pdf
03.06.2013 13:57 366382 Осіна Т.Г. - Розвиток методів багатопараметричного експрес-контролю складу органічних сипких матеріалів.pdf
03.06.2013 11:30 337426 Павлова В.Г. - Закономірності теплообміну упарювання розчинів солей у випарному апараті зі стікаючою плівкою.pdf
03.06.2013 13:52 282112 Підбуцька Н.В. - Педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутнього інженера-машинобудівника.pdf
03.06.2013 13:03 396308 Пітак І.В. - Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті.pdf
03.06.2013 15:01 284621 Реброва О.М. - Структура та функціональні властивості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговою обробкою.pdf
03.06.2013 13:40 309304 Резнік С.М. - Формування управлінських умінь і навичок у майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах.pdf
03.06.2013 13:20 298196 Самойленко Д.Є. - Поліпшення техніко-економічних показників автотракторного дизеля шляхом регулювання турбонаддуву.pdf
03.06.2013 12:03 201816 Самофалова М.О. - Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні.pdf
03.06.2013 12:58 352700 Синицька Г.М. - Технологія розділення алмазографітової суміші у виробництві синтетичних алмазів.pdf
04.06.2013 9:28 310777 Скородумова О.Б. - Ультрадисперсні порошки поліфункціонального призначення на основі композицій системи.pdf
04.06.2013 9:51 621533 Соболь О.В. - Закономірності формування та еволюції нерівноважного структурного стану іонно-плазмових конденсатів.pdf
03.06.2013 14:06 431037 Сівих Д.Г.- Обгрунтування та реалізація методів експлуатаційного моніторингу та автоматизованого діагностування автотракторних дизелів.pdf
03.06.2013 14:12 310905 Тимченко Г.М. - Лінійні та геометрично нелінійні вільні коливання багатошарових пластин.pdf
03.06.2013 12:00 278204 Тітаренко О.В. - Забезпечення якості поверхневого шару на етапі напівчистової обробки термопластичних полімерних матеріалів.pdf
04.06.2013 9:37 552711 Ульєв Л.М. - Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання.pdf
03.06.2013 13:34 248482 Фрадкіна Н.В. - Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці XIX – на початку XX століття як феномен культури.pdf
03.06.2013 11:58 298440 Філімонов Є.В. - Прогнозування робочих характеристик абразивних інструментів на основі статистичного моделювання їх структури.pdf
03.06.2013 14:34 306585 Хавіна І.П. - Система підтримки прийняття рішень при керуванні процесами виготовлення оптичних полімерних виробів.pdf
11.02.2014 16:17 404575 Хорєв О.М. - Підвищення ефективності робочих коліс радіально-осьових гідромашин на основі математичного моделювання течії рідини в проточній частині.pdf
03.06.2013 12:13 459967 Шатохіна Н.В. - Моделі та інформаційна технологія формування стратегії розвитку підприємства.pdf
03.06.2013 11:10 260483 Шерстюк В.Г. - Вплив термогідравлічної незворотності процесів у парокомпресорних холодильних та теплонасосних установках на їх ефективність.pdf