vestnik.kpi.kharkov.ua - /files/Авторефереты/2011/


[To Parent Directory]

18.06.2013 14:27 466716 Ігнатюк О.А. - Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного університету.pdf
05.06.2013 11:56 592251 Анісімов К.В. - Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні.pdf
05.06.2013 10:35 610683 Афоніна І.О. - Селективне електрохімічне вилучення паладію з сировини і його застосування при електросинтезі каталітично активних структур.pdf
18.06.2013 14:01 522967 Березуцький В.В. - Наукове обґрунтування комплексу хімічних технологій інгібірування процесів трансформації водних технологічних середовищ.pdf
03.06.2013 16:51 496437 Божко В.В. - Стабілізуючі перетворювальні агрегати вольтододаткового типу підвищеної ефективності для тягового електропостачання постійного струму електрифікованих залізниць.pdf
03.06.2013 14:55 526226 Бурлака М.В. - Аеродинамічна оптимізація напрямних решіток осьових турбін.pdf
03.04.2014 15:08 601293 Біловол Г.В. - Забезпечення продуктивності багатономенклатурних механообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем.pdf
18.06.2013 13:56 558248 Вепрік Ю.М. - Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією.pdf
13.06.2013 12:18 892193 Ганжа А.М. - Підвищення ефективності поверхневих тепломасообмінних апаратів шляхом розвинення закономірностей розподілу локальних теплогідравлічних параметрів.pdf
05.06.2013 12:19 700839 Гладенко І.В. - Формування системи моніторингу інноваційної діяльності на машинобудівному підприємстві.pdf
18.06.2013 14:37 365037 Голозубов О.В. - Радість і сміх у культурних практиках постмодерну філософсько-антропологічні виміри.pdf
13.06.2013 12:28 846223 Горкунов Б.М. - Розвиток теорії і практики побудови приладів контролю фізико-механічних характеристик матеріалів вихрострумовим методом.pdf
18.06.2013 14:32 401067 Грицюк О.В. - Теоретичні основи та практичні методи створення високообертового малолітражного дизеля багатоцільового призначення.pdf
10.02.2014 12:48 289528 Гура Т.В. - Формування управлінської компетентності випускників електромашинобудівних спеціальностей технічних університетів.pdf
10.04.2014 13:13 472074 Деньщиков О.Ю. - Зниження залишкових напружень у елементах машинобудівних конструкцій методом вібраційної обробки.pdf
05.06.2013 11:29 967919 Дьоміна Н.А. - Удосконалення методів розрахунку елементів штампового оснащення на основі аналізу їх напружено-деформованого стану.pdf
03.06.2013 15:39 262712 Захарченков С.П. - Кредитний ризик оцінка та управління при фінансуванні інноваційних проектів.pdf
11.06.2013 12:52 446714 Золотарьов В.В. - Пристрої електричних випробувань і контролю параметрів кабелів і проводів з ізоляцією із зшитого поліетилену.pdf
10.04.2014 12:46 740508 Квятковська Л.А. - Економічна оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства.pdf
11.06.2013 12:38 514882 Козуб С.М. - Технологія вилучення сполук кадмію із відходів.pdf
03.06.2013 15:30 686812 Козьмін Ю.С. - Системи багатомірного керування процесами виробництва органічних сцинтиляторів.pdf
03.06.2013 16:25 431700 Коритко Ю.М. - Розробка методу розрахунку довговічності елементів конструкцій при періодичній зміні температур і навантажень.pdf
05.06.2013 11:37 719434 Корольова Я.Ю. - Синтез однорідних клітинних мереж із вбудованими засобами тестового діагностування, що реконфігуруються.pdf
03.06.2013 15:17 659769 Котляр О.В. - Багатокритеріальний вибір найвигіднішого варіанту технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання.pdf
05.06.2013 12:57 739532 Кравченко Ю.В. - Удосконалення високовольтних імпульсних конденсаторів з плівковою неполярною ізоляцією.pdf
05.06.2013 12:48 364855 Криленко І.М. Підготовка офіцерських кадрів для танкових військ під впливом динаміки розвитку танкобудування (20–80-ті рр. ХХ ст.).pdf
11.06.2013 13:16 823160 Кротенко Г.А. - Аналіз процесів видавлювання в умовах тривимірної течії металу.pdf
18.06.2013 14:34 2151006 Крутіков Г.А. - Синтез енергозберігаючих гідропневмоагрегатів.pdf
10.04.2014 14:15 345689 Кіщенко В.А. - Удосконалення методів контролю показників якості у технології природних та модифікованих жирів.pdf
10.04.2014 14:04 509832 Левчук І.В. - Удосконалення методів контролю показників безпеки у технології олієжирових виробництв.pdf
18.06.2013 14:25 476187 Логвінков С.М. - Тугоплавкі поліфункціональні матеріали на основі композицій системи.pdf
05.06.2013 13:00 468278 Лосєв Ф.В. - Вплив сильних електромагнітних полів на вольт-амперні характеристики напівпровідникових приладів.pdf
12.02.2014 16:27 628620 Літвінов Д.О. - Кінетика та механізм полімеризації фуфурилгліцидного етеру та його похідних.pdf
05.06.2013 12:43 337227 Марущенко В.В. - Аналіз процесів заморожування дріжджоподібних грибів saccharomyces cerevisiae з урахуванням розкиду умов охолодження в зразку.pdf
05.06.2013 10:53 465316 Міщенко М.М. - Розуміння та тлумачення в психоаналізі філософсько-герменевтичний підхід.pdf
18.06.2013 14:16 750126 Некрасов П.О. - Науково-практичні основи технології жирів функціонального призначення.pdf
05.06.2013 11:47 1186676 Онищенко В.В. - Метод структурно-лінгвістичного розпізнавання зображень для семантичного перетворення та збору релевантної інформації в комп'ютерних системах і мережах.pdf
05.06.2013 12:53 293086 Орел В.В. - Педагогічні умови соціалізації майбутніх економістів і менеджерів у фаховій підготовці.pdf
18.06.2013 14:19 742991 Поворознюк А.І. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень у медичній діагностиці на основі синтезу структурованих моделей.pdf
11.06.2013 13:12 500587 Процай Н.Т. - Моделі і методи аналізу та синтезу логічних мереж на основі алгебри предикатів і предикатних операцій.pdf
05.06.2013 11:40 579686 Рябов Є.С. - Безредукторний тяговий привод на основі реактивного індукторного двигуна з аксіальним магнітним потоком для швидкісного електрорухомого складу.pdf
05.06.2013 12:30 362938 Рябченко Л.О. - Управління самостійною пізнавальною діяльністю майбутніх економістів.pdf
05.06.2013 12:39 448036 Сакун О.В. - Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій з постійною та змінною швидкістю охолодження.pdf
05.06.2013 13:15 509458 Свинаренко М.С. - Поліпшення характеристик гідравлічного гасителя шляхом удосконалення конструкції та вибору раціональних параметрів.pdf
03.06.2013 16:44 440171 Сердюков О.Е. - Інтенсифікація тепломасообмінних процесів та удосконалення обладнання для термічного розкладу гідрокарбонатівмагнію.pdf
03.06.2013 15:14 622925 Симонова А.А. - Визначення раціональних параметрів лезової обробки субмікрокристалічних металів для збереження початкових властивостей заготовок.pdf
03.06.2013 15:10 415079 Сокол Г.І. - Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин.pdf
11.06.2013 13:30 567202 Сусліков С. В. - Методи підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств та організацій до технологій геліоенергетики.pdf
05.06.2013 11:24 360664 Таран А.В. - Фазовий склад та структура плівок потрійної системи cu-in-se з халькопіритною ґраткою, що виготовлені енерґозберіґаючими методами.pdf
03.06.2013 15:23 290267 Телуха С.С. - Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького).pdf
11.06.2013 12:45 966972 Ткачук А.М. - Методи аналізу конструкційної міцності елементів машин при термомеханічному контакті.pdf
11.02.2014 14:41 660197 Фурсова Т. М. - Удосконалення конструкцій та підвищення надійності хвостових зґєднань робочих лопаток парових турбін.pdf
13.06.2013 12:11 359916 Харук А.І. - Авіаційна промисловість України як складова військово-промислового комплексу у 1910-ті – 1980-ті роки.pdf
05.06.2013 12:26 305282 Чебакова Ю.Г. - Педагогічні умови формування мотивації до вивчення психолого-педагогічних дисциплін у студентів вищих технічних навчальних закладів.pdf
03.06.2013 16:37 774828 Шестопалов О.В. - Закономірності гідромеханічних процесів утилізації твердих відходів содового виробництва.pdf
18.06.2013 14:29 489045 Шпаковський В.В. - Науково-технічні основи поліпшення показників ДВЗ застосуванням поршнів з корундовим шаром.pdf