Тематичний випуск збірника наукових праць Вісника НТУ «ХПІ», серія: Інноваційні дослідження в наукових роботах студентів, створений в 2009р. Основна мета видання – публікація наукових праць студентів, викладачів і співробітників вищих навчальних закладів, що сприяє розвитку технологій інноваційного навчання і науково-технічного творчості студентів; сприяє безперервному розвитку у аудиторії як бази фундаментальних і професійних знань, так і організаційних навичок, в процесі інноваційного проектування і розробки технологічних об’єктів різного рівня складності. Відповідальний редактор – доктор технічних наук, професор кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів Ульєв Л.М. До складу редакційної колегії входять 13 докторів технічних наук, проф., 3 канд. техн. наук, проф., а саме: доктора технічних наук – Гладкий Ф.Ф., Григоров О.В., Гурин А.Г., Домнін І.Ф., Єфімов О.В., Кондрашов С.І., Куценко О.С., Мілих В.І., Рищенко М.І., Самородов В.Б., Ткачук М.А. Сатаєв М.І., Й. Клемеш, П. Стехлик, Арсеньєва О.П., кандидати технічних наук, професора НТУ «ХПІ» – Бухкало С.І. та Капустенко П.О.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, які показують здатності фахівців до інноваційної діяльності, роботи виконані студентами і викладачами вищої школи, аспірантами і докторантами, науковими співробітниками, фахівцями різних організацій і підприємств.

У публікаціях тематичного випуску висвітлено широке коло проблем: інноваційні технології та розробки в різних галузях промисловості; моделювання як інструмент інноваційного розвитку; енерго- і ресурсозбереження як задачі й технології інновацій; інноваційні заходи для оцінки екологічного, економічного та соціально-правового статусу та стану підприємств.

Результати наукових досліджень представлені вченими, фахівцями і студентами, як навчальних вузів, НАНУ та НДІ, так і виробничих підприємств багатьох областей України.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО ULRICH’S PERIODICAL DIRECTORY,
ІНДЕКСУЄТЬСЯ У GOOGLE АКАДЕМІЯ.


Анкета – «Інформація для титульного файлу»

Рік заснування:

 2009

Проблематика:

проблеми інтеграції процесів; енергоефективна
реконструкція складних хіміко-технологічних систем; дослідження властивостей
сучасних технологічних систем, методи, моделі та системи їх математичного
опису

ISSN:

2220-4784

Отрасль науки:

технічні науки

Периодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

російська, українська, англійська

Засновники:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Головний редактор:

Ульєв Леонід Михайлович, доктор технічних наук

Заст. головного
редактора:

Бухкало С.І.,
кандидат технічних наук

Відповідальний секретарь:

Бухкало С.І.,
кандидат технічних наук

 

Title: Innovation researches in students scientific works

Subtitle: scientific and technical journal
Researches of properties of technical and tecnological innovation systems. Journal is devoted to the results of researches of properties of technical and tecnological innovations of modern systems, and also to the methods, models and systems of their mathemetical description.

Countre of Publication: Ukraine – ukrainian, russian, english

Integrated Tecnology, Processis and apparatus chair, National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”, Frunze St., 21, Kharkiv, 61002, Ukraine

Svetlana Buhkhkalo, Email: bis.khr@gmail.com

Бухкало Светлана Ивановна – ответственный секретарь,
тел. +38(093) 2430788; E-mail: bis.khr@gmail.com