Тематичний випуск збірника наукових праць Вісника НТУ «ХПІ», серія: Інноваційні дослідження в наукових роботах студентів, створений в 2009 р. Основна мета видання – публікація наукових праць студентів, викладачів і співробітників вищих навчальних закладів, що сприяє розвитку технологій інноваційного навчання і науково-технічного творчості студентів; сприяє безперервному розвитку у аудиторії як бази фундаментальних і професійних знань, так і організаційних навичок, в процесі інноваційного проектування і розробки технологічних об’єктів різного рівня складності. Відповідальний редактор – член-кореспондент Національної Академії Наук Вищої освіти України, професор кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів Бухкало С. І. До складу редакційної колегії входять 13 професорів та 3 доценти, а саме: Гладкий Ф.Ф., Демидов І.М., Арсеньєва О.П., Подустов М.O., Горбунов Л.В., Капустенко П.О., Й. Клемеш, Варбанов П., Стехлик П., Краванья З., Фридлер Ф., Пуиджанер Л., Плазл И., Лам Хон Лунг, Мірошніченко Н.М.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок, які показують здатності фахівців до інноваційної діяльності, роботи виконані студентами і викладачами вищої школи, аспірантами і докторантами, науковими співробітниками, фахівцями різних організацій і підприємств.

У публікаціях тематичного випуску висвітлено широке коло проблем з хімічної, харчової та біотехнологій: інноваційні технології та розробки в різних галузях промисловості; моделювання як інструмент інноваційного розвитку; енерго- і ресурсозбереження як задачі й технології інновацій; інноваційні заходи для оцінки екологічного, економічного та соціально-правового статусу та стану підприємств.

Результати наукових досліджень представлені вченими, фахівцями і студентами, як навчальних вузів, НАНУ та НДІ, так і виробничих підприємств багатьох областей України.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО ULRICH’S PERIODICAL DIRECTORY,
ІНДЕКСУЄТЬСЯ У GOOGLE АКАДЕМІЯ.

Підтримуючи політику відкритого доступу, журнал входить до 8 міжнародних реферативних або наукометричних баз і каталогів:

  • бібліографічну базу даних OCLC WorldCat (США),
  • пошукові системи CrossRef та Google Scholar,
  • базу даних серіальних видань Ulrich’s Periodicals Directory (США),
  • електронні бібліотеки The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна, Київ),
  • Electronic National Technical University "Kharkiv,
  • Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR) (Україна, Харків),
  • Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина).

Анкета – «Інформація для титульного файлу»

 

Рік заснування:

 2009

Проблематика:

проблеми інтеграції процесів; енергоефективна реконструкція складних хіміко-технологічних систем; дослідження властивостей сучасних технологічних систем, методи, моделі та системи їх математичного опису

ISSN:

2220-4784 (Print)
2663-8738 (Online)

Отрасль науки:

технічні науки

Периодичність:

2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська, російська

Засновники:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Головний редактор:

Бухкало Світлана Іванівна, професор

Відповідальний редактор:

Мірошніченко Н.М.,

кандидат технічних наук


 

Title: Innovation researches in students scientific works

Subtitle: scientific and technical journal
Researches of properties of technical and tecnological innovation systems: chemical engineering,  food and biotechnology. Journal is devoted to the results of researches of properties of technical and tecnological innovations of modern systems, and also to the methods, models and systems of their mathemetical description.

Countre of Publication: Ukraine – ukrainian, russian, english

Integrated Tecnology, Processis and apparatus chair, National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”, Kyrpychova St., 2, Kharkiv, 61002, Ukraine

Svitlana Buhkhkalo, Email: bis.khr@gmail.com

Бухкало Світлана Іванівна – головний редактор
тел. +38(067) 301-06-13; E-mail: bis.khr@gmail.com