Вестник 2’ 2012

Четвертый выпуск сборника ММТТ  Вестник  2’ 2012

СОДЕРЖАНИЕ

АНДРЕНКО П.М., ГРЕЧКА І.П., ЛЕБЕДЄВ А.ЮМатематична модель розподільника потоку…3

АНИЩЕНКО Г.О., РОМАШОВ Ю.В. Построение численных решений задач теории ползучести10

АРТЮХ М.В., ЛИТВИН О.М. Деякі теореми про виробничі функції від двохзмінних зі змінними коефіцієнтами еластичності та їх застосування…23

БЄЛОВ I.С. Правий зсув невід’ємних косинус – многочленів30

БОРИСЕНКО А.М., ЄНІКЄЄВ О.Ф., ЗИКОВ І.С. Аналіз динаміки дворівневої системи підвищення ефективності алмазного шліфування 34

БУРЛАЄНКО В.М., МОРАЧКОВСЬКИЙ О.К.  Скінченноелементна модель нелінійної динаміки тіла з тріщиною, береги якої контактують44

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.А. Критический анализ некоторых современных моделей физического пространства51

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Линейные и линеаризованные матричные модели для анализа динамики и устойчивости клапанных гидромеханических узлов...74

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Абсолютная и относительная динамическая устойчивость  гидромеханических узлов88

ІВАНІЦЬКАЯ О.П. Про моделювання гідравлічних модулів з горизонтальним одноштоковим гідравлічним циліндром107

КУЛИК С.І., ЛИТВИН О.М. Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних115

ЛИТВИН О.М., ЛОБАНОВА Л.С., НЕФЬОДОВА І.В. Про аналітичне представлення структури наближеного розв’язку в методі скінченних елементів (прямокутні елементи) з вибором координат вузлів елементів123

ЛИТВИН О.М., НЕЧУЙВІТЕР О.П. 2d — коефіцієнти Фур’є на класі Ліпшиця та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації132

ЛИТВИН О.М., ПЕРШИНА Ю.І. Побудова розривних інтерполяційних, апроксимаційних та інтерлінаційних сплайнів з використанням трапецевидних елементів141

МЕЖУЄВ В.І., ЛИТВИН О.М., ЛИТВИН О.O. Метод розробки метамоделей на основі логічних моделей предметних областей153

НАЗАРЕНКО О.М., КАРПУША М.В. Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів…162

НАЗИРОВ З.Ф., ЧЕРЕМСЬКА Н.ВДилатації випадкових полів…172

ОЛЬШАНСКИЙ В.П., ОЛЬШАНСКИЙ С.В. Колебания линейного неоднородного зернового потока в цилиндрическом виброрешете180

ПАНАМАРЬОВА О.Б. Узагальнена методика розрахунку та проектування гідроагрегату живлення гідросистем189

ПРОХОРЕНКО А.О. Математична модель гідравлічно розвантаженого керуючого клапана для дизельної паливної апаратури194

РЕДЧЕНКО О.С. Математична модель руху у кривих швидкісних потягів з кузовами, що нахиляються206

СТЕПАНОВ М.С., ШЕВЧЕНКО С.М. Математическое моделирование силы резания при шлифовании в различных условиях212

ЯНЮТИН Е.Г., ПОВАЛЯЕВ С.И. Восстановление динамических нагрузок, действующих на конические оболочки218