Вестник №8 (1333), 2019

Математичне моделювання складних систем

Абрамов Г. С., Абрамов М. Г. Коалесценция как асимптотическая стадия процесса внутреннего окисления. стр. 5-10
Алексеенко С. В. Расчет конвективного теплообмена в задачах об обледенении аэродинамических поверхностей. стр. 10-19
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Комп’ютерне прогнозування підвищення ефективності доочистки води після застосування коагуляції у швидких багатошарових фільтрах. стр. 19-27
Бомба А. Я., Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. Модифікація «пірамідального» методу екстраполяції часових рядів на основі μλ − похідних. стр. 28-33
Бразалук Ю. В. Применение метода граничных элементов для численного решения линейных краевых задач в областях с сильно сегментированной границей. стр. 34-40
Ванин В. А., Кругол Н. М., Лазуренко А. П. Математические модели систем обеспечения работы котлоагрегата ТЭС в задаче повышения его энергоэффективности. стр. 41-48
Ванин В. А., Светличный С. П. Использование средств параметрического моделирования для создания численной модели мягкого тела на основе метода SPH. стр. 48-55
Вахненко В. О. Блукаюча хвиля в гомоклінному підході. стр. 55-60
Венгрович Д. Б. Дослідження компактонів в напружених ланцюгах куль. стр. 60-68
Vorobiyenko P. P., Dmitrieva I. YU. Analytic solution of the differential Maxwell system and its numerical implementation. стр. 68-75
Воропаев Г. А., Баскова А. А. Моделирование процесса перехода в трубах со спиральным гофрированием. стр. 75-81
Воропаєв Г. А., Димитрієва Н. Ф. Чисельне моделювання вихорових течій в напівциліндричному заглибленні за допомогою відкритих пакетів SALOME, OpenFOAM, Paraview. стр. 81-87
Воропаев Г. А., Загуменный Я. В. Управление динамическими характеристиками обтекаемого колеблющегося крыла. стр. 87-93
Воропаев Г. А., Розумнюк Н. В. Моделирование нестационарного пограничного слоя на структурированной поверхности. стр. 93-98
Воскобойник В. А., Воскобойник А. А., Турик В. Н., Воскобойник А. В. Моделирование генерации вихревых структур парой овальных лунок. стр. 98-104
Гуржий А. А., Кордас И. О., Никифорович Е. И., Черний Д. И. Применение метода дискретных особенностей при составлении краткосрочного прогноза распространения загрязнений на морской поверхности. стр. 104-109
Довгий С. О., Буланчук О. М., Буланчук Г. Г. Комп’ютерна програма по моделюванню аеродинаміки міських районів методом дискретних вихорів. стр. 110-115
Жученко С. В. Результаты численного моделирования термогазодинамики кассеты твэлов ядерного реактора на быстрых нейтронах. стр. 115-121
Катан В. А. Применение сингулярных интегралов в смысле конечной части по Адамару для ударных задач гидромеханики. стр. 121-126
Килинник В. Ю., Тишковець О. В., Крютченко Д. В., Науменко Ю. В. Коливання рідини в циліндрично-конічній оболонці під дією вертикального збудження. стр. 127-132
Крютченко Д. В., Гнітько В. І., Шувалова Ю. С. Метод дискретних особливостей в задачах аналізу коливань резервуарів з рідиною при горизонтальних та вертикальних навантаженнях. стр. 133-138
Malash K. M., Bomba A. YA. Spatial generalization of the explosion process mathematical model using quasiconformal mappings methods. стр. 138-143
Москаленко Р. П., Пальчіков Р. Г., Стрельнікова О. О. Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною. стр. 144-149
Остапенко А. О., Буланчук Г. Г. Моделювання обтікання перешкод методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса. стр. 149-155
Панченко Б. Е. О численном исследовании систем сингулярных интегральных уравнений первого рода и с неопределяемым индексом с учетом числа обусловленности СЛАУ. стр. 155-164
Полянская Т. С. Дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения. стр. 164-169
Рудницький О. Г., Рудницька М. О., Ткаченко Л. В. Фрактальна та морфологічна обробка у фазово-контрастній магніто-резонансній ангіографії. стр. 170-175
Сафоник А. П., Присяжнюк О. В., Пасічник В. А. Моделювання процесу очищення стічних вод методом електрокоагуляції в неізотермічних умовах. стр. 175-181
Сохацький А. В. Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі. стр. 181-186
Терещенко Л. М., Воскобійник В. А., Воскобійник О. А., Воскобійник А. В. Фізичне моделювання течії через двопелюстковий механічний серцевий клапан. стр. 186-192
Удовенко В. А., Гладышев А. И. Аэродинамические характеристики несущего винта вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стр. 192-198
Шеховцов А. В. Выражения для функции тока, скорости и завихренности вязкого нестационарного течения с проскальзыванием от вихря вблизи стенки и в канале. стр. 199-204

Фундаментальні та прикладні дослідження

Батыгин Ю. В., Ерёмина Е. Ф., Чаплыгин Е. А., Стрельникова В. А. Электродинамические процессы в инструментах магнитно-импульсного притяжения при прямом пропускании тока через обрабатываемый металл. стр. 207-213
Кожушко А. П., Набока О. О., Григорʼєв О. Л. Спектральні ефекти та теореми про властивості пучка симетричних матриць в задачах динаміки складних механічних систем. стр. 214-223
Мельник О. С., Миколушко А. М. Репрограмовані мультиплексорні наносхеми. стр. 224-231
Нечуйвітер О. П., Чорна О. С., Дараган К. В., Підлісний О. В., Чорний С. О. Нові інформаційні оператори в задачах чисельного інтегрування функцій двох змінних. стр. 232-239
Новиков Ф. В., Полянский В. И. Аналитическое определение технологических параметров механической обработки. стр. 239-244
Ольшанський В. П. Порівняння наближених розвʼязків інтегрального рівняння сили удару тіл в теорії Герца. стр. 244-249
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Сліпченко М. В. Нестаціонарні коливання мембрани на однобічній пружній основі, спричинені силовим імпульсом. стр. 249-255
Pershyna S. A., Tokmakova I. A., Dumych YE. A. Construction of discontinuous interlineation polynomial splines for functions of two variables. стр. 256-263
Petrova R. V., Liubicheva O. I., Morozova A. I. Mathematical models and informational technologies of innovative project arrangement in the stakeholders’ system. стр. 263-267
Tokmakova I. A. Representation of real numbers by Fibonacci sequence. стр. 268-274
Cheremskaya N. V. Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences. стр. 274-280

Наукові гіпотези та перспективні технології

Григорьев А. Л. Гносеологический анализ целей и основных принципов организации управляемой эволюции белковых тел. стр. 283-293