Архив автора: mmtt

Вестник №1 (1355), 2020

полный текст | аннотации

Бондарь А. В. Исследование влияния информационной энтропии на энергоэнтропию организации. стр. 3-8

Ванин В. А., Ванин Б. В., Кругол Н. М. Математическое моделирование режимов регулирования газовоздушного тракта котла ТЭС. стр. 8-15

Гороховатський В. О., Тарасенко О. П., Трохимчук С. М. Застосування логічних форм функцій вибору у задачах розпізнавання образів. стр. 16-23

Димитрова-Бурлаенко С. Д. О некоторых метризуемых топологиях для слабо почти периодических функций. стр. 23-33

Кожушко А. П. Дослідження малих поперечних коливань агрегатів змінної маси. стр. 33-43

Крутіков Г. А., Стрижак М. Г. Проектування електрогідравлічного слідкуючого привода на основі принципу мінімізації енерговитрат. стр. 43-48

Немах А., Донський Д. Ф., Нестеренко С. В. Побудова регресійної моделі для оцінки захисних властивостей цементного каменю в агресивних середовищах нафтових родовищ Іраку. стр. 49-58

Нечуйвітер М. М. Аспекти стабілізації теплового стану корпусів циліндрів високого тиску парових турбін в пускових та змінних режимах. стр. 58-63

Ольшанський В. П. Про апроксимацію функції Ламберта. стр. 64-68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Автоколивання, описані узагальненим рівнянням Ван дер Поля. стр. 69-74

Павлова Н. Л., Онищенко С. П. Концепция моделирования оптимальных параметров проектов портфеля проектно-ориентированной организации. стр. 75-79

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a system of singular integral equation with Hilbert and Cauchy kernels. стр. 80-87

Potanina T. V., Yefimov O. V., Khavin G. L. Modeling NPP power unit steam turbine installation steam separator-superheater temperature characteristics by interval analysis methods. стр. 87-95

Tokmakova I. A. Finite-step method for determining equilibrium state of gyrotheodolite. стр. 96-105

Хурдей Є. Л. Теорія побудови операторів інтерполяції із заданими проекціями. стр. 105-112

Cheremskaya N. V. Studying the behavior of rank (quasirank) and infinitesimal correlation functions or correlation differences in linear transformations of random functions. стр. 113-118

Чікіна Н. О., Антонова І. В., Солошенко Е. М. Системний модуль «резистентність» нечіткої експертної системи професійних ризиків. стр. 118-125

Янютин Е. Г., Воропай А. В., Егоров П. А. Нестационарные колебания мембран и пластин в форме прямоугольного равнобедренного треугольника. стр. 125-133

Вестник №22 (1347), 2019

полный текст | аннотиции

Андренко П. М., Ємельянова І. А., Субота Д. Ю. Методологічні основи визначення надійності роботи гідравлічного привода на стадії проектування універсальних технологічних комплектів малогабаритного обладнання для безопалубного бетонування. стр. 3 — 8

Батыгин Ю. В., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Безродная А. В. Плоский круговой соленоид между массивными бифилярными катушками. Расчётные соотношения. стр. 9 — 15

Воропай А. В. Управление нестационарными колебаниями пластины c присоединённой сосредоточенной массой. Активная виброзащита. стр. 16 — 22

Димитрова-Бурлаенко С. Д. Критерий сохранения почти периодичности второй производной от почти периодической функции. стр.  23 — 30

Kozhushko AP., Grigoriev AL., Kalchenko BIMathematical modeling of free liquid surface motion in transporting agricultural semitrailer tanks. стр. 30 — 38

Кухтенков Ю. М., Крупа Є. С. До питання проектування проточної частини комплексного гідротрансформатора. стр. 38 — 44

Набока Е. А., Григорьев А. Л. Уточненные уравнения синфазных упругих колебаний активной механической среды. стр. 44 — 56

Oleksenko V. M. Task solving as the basis of mathematical preparation of future engineers. стр. 57 — 61

Ольшанський В. П. Наближений розв’язок інтегрального рівняння удару тіл з сингулярною точкою на поверхні контакту. стр. 62 — 68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Про обмежену тривалість вільних коливань осцилятора з нелінійно в’язким опором. стр. 68 — 75

Pershyna I. I., Tokmakova I. A. Optimal choice of planes for placing tomograms in computed tomography. стр. 75 — 81

Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Аналіз точності алгоритма орієнтації Р. Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла. стр. 81 — 88

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a singular integral equation with the Hilbert kernel by the method of discrete singularities. стр. 89 — 94

Полянский В. И. Технологические закономерности снижения энергоемкости при механической обработке деталей машин. стр. 95 — 100

Тарасенко А. П., Трохимчук С. Н. Теоретические предпосылки полинормализации изображений множества однотипных объектов. стр. 101 — 107

Удовенко В. А., Гладышев А. И. Моделирование на пилотажном стенде полёта лёгкого вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стр. 108 — 116

Черемська Н. В. Спектральний розклад одного класу нестаціонарних випадкових послідовностей. стр. 116 — 122

Чикина Н. А., Антонова И. В. Прогнозирование временных рядов методом скрытых Марковских моделей. стр. 122 — 128

Вестник №8 (1333), 2019

Математичне моделювання складних систем

Абрамов Г. С., Абрамов М. Г. Коалесценция как асимптотическая стадия процесса внутреннего окисления. стр. 5-10
Алексеенко С. В. Расчет конвективного теплообмена в задачах об обледенении аэродинамических поверхностей. стр. 10-19
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Комп’ютерне прогнозування підвищення ефективності доочистки води після застосування коагуляції у швидких багатошарових фільтрах. стр. 19-27
Бомба А. Я., Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. Модифікація «пірамідального» методу екстраполяції часових рядів на основі μλ − похідних. стр. 28-33
Бразалук Ю. В. Применение метода граничных элементов для численного решения линейных краевых задач в областях с сильно сегментированной границей. стр. 34-40
Ванин В. А., Кругол Н. М., Лазуренко А. П. Математические модели систем обеспечения работы котлоагрегата ТЭС в задаче повышения его энергоэффективности. стр. 41-48
Ванин В. А., Светличный С. П. Использование средств параметрического моделирования для создания численной модели мягкого тела на основе метода SPH. стр. 48-55
Вахненко В. О. Блукаюча хвиля в гомоклінному підході. стр. 55-60
Венгрович Д. Б. Дослідження компактонів в напружених ланцюгах куль. стр. 60-68
Vorobiyenko P. P., Dmitrieva I. YU. Analytic solution of the differential Maxwell system and its numerical implementation. стр. 68-75
Воропаев Г. А., Баскова А. А. Моделирование процесса перехода в трубах со спиральным гофрированием. стр. 75-81
Воропаєв Г. А., Димитрієва Н. Ф. Чисельне моделювання вихорових течій в напівциліндричному заглибленні за допомогою відкритих пакетів SALOME, OpenFOAM, Paraview. стр. 81-87
Воропаев Г. А., Загуменный Я. В. Управление динамическими характеристиками обтекаемого колеблющегося крыла. стр. 87-93
Воропаев Г. А., Розумнюк Н. В. Моделирование нестационарного пограничного слоя на структурированной поверхности. стр. 93-98
Воскобойник В. А., Воскобойник А. А., Турик В. Н., Воскобойник А. В. Моделирование генерации вихревых структур парой овальных лунок. стр. 98-104
Гуржий А. А., Кордас И. О., Никифорович Е. И., Черний Д. И. Применение метода дискретных особенностей при составлении краткосрочного прогноза распространения загрязнений на морской поверхности. стр. 104-109
Довгий С. О., Буланчук О. М., Буланчук Г. Г. Комп’ютерна програма по моделюванню аеродинаміки міських районів методом дискретних вихорів. стр. 110-115
Жученко С. В. Результаты численного моделирования термогазодинамики кассеты твэлов ядерного реактора на быстрых нейтронах. стр. 115-121
Катан В. А. Применение сингулярных интегралов в смысле конечной части по Адамару для ударных задач гидромеханики. стр. 121-126
Килинник В. Ю., Тишковець О. В., Крютченко Д. В., Науменко Ю. В. Коливання рідини в циліндрично-конічній оболонці під дією вертикального збудження. стр. 127-132
Крютченко Д. В., Гнітько В. І., Шувалова Ю. С. Метод дискретних особливостей в задачах аналізу коливань резервуарів з рідиною при горизонтальних та вертикальних навантаженнях. стр. 133-138
Malash K. M., Bomba A. YA. Spatial generalization of the explosion process mathematical model using quasiconformal mappings methods. стр. 138-143
Москаленко Р. П., Пальчіков Р. Г., Стрельнікова О. О. Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною. стр. 144-149
Остапенко А. О., Буланчук Г. Г. Моделювання обтікання перешкод методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса. стр. 149-155
Панченко Б. Е. О численном исследовании систем сингулярных интегральных уравнений первого рода и с неопределяемым индексом с учетом числа обусловленности СЛАУ. стр. 155-164
Полянская Т. С. Дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения. стр. 164-169
Рудницький О. Г., Рудницька М. О., Ткаченко Л. В. Фрактальна та морфологічна обробка у фазово-контрастній магніто-резонансній ангіографії. стр. 170-175
Сафоник А. П., Присяжнюк О. В., Пасічник В. А. Моделювання процесу очищення стічних вод методом електрокоагуляції в неізотермічних умовах. стр. 175-181
Сохацький А. В. Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі. стр. 181-186
Терещенко Л. М., Воскобійник В. А., Воскобійник О. А., Воскобійник А. В. Фізичне моделювання течії через двопелюстковий механічний серцевий клапан. стр. 186-192
Удовенко В. А., Гладышев А. И. Аэродинамические характеристики несущего винта вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стр. 192-198
Шеховцов А. В. Выражения для функции тока, скорости и завихренности вязкого нестационарного течения с проскальзыванием от вихря вблизи стенки и в канале. стр. 199-204

Фундаментальні та прикладні дослідження

Батыгин Ю. В., Ерёмина Е. Ф., Чаплыгин Е. А., Стрельникова В. А. Электродинамические процессы в инструментах магнитно-импульсного притяжения при прямом пропускании тока через обрабатываемый металл. стр. 207-213
Кожушко А. П., Набока О. О., Григорʼєв О. Л. Спектральні ефекти та теореми про властивості пучка симетричних матриць в задачах динаміки складних механічних систем. стр. 214-223
Мельник О. С., Миколушко А. М. Репрограмовані мультиплексорні наносхеми. стр. 224-231
Нечуйвітер О. П., Чорна О. С., Дараган К. В., Підлісний О. В., Чорний С. О. Нові інформаційні оператори в задачах чисельного інтегрування функцій двох змінних. стр. 232-239
Новиков Ф. В., Полянский В. И. Аналитическое определение технологических параметров механической обработки. стр. 239-244
Ольшанський В. П. Порівняння наближених розвʼязків інтегрального рівняння сили удару тіл в теорії Герца. стр. 244-249
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Сліпченко М. В. Нестаціонарні коливання мембрани на однобічній пружній основі, спричинені силовим імпульсом. стр. 249-255
Pershyna S. A., Tokmakova I. A., Dumych YE. A. Construction of discontinuous interlineation polynomial splines for functions of two variables. стр. 256-263
Petrova R. V., Liubicheva O. I., Morozova A. I. Mathematical models and informational technologies of innovative project arrangement in the stakeholders’ system. стр. 263-267
Tokmakova I. A. Representation of real numbers by Fibonacci sequence. стр. 268-274
Cheremskaya N. V. Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences. стр. 274-280

Наукові гіпотези та перспективні технології

Григорьев А. Л. Гносеологический анализ целей и основных принципов организации управляемой эволюции белковых тел. стр. 283-293

Вестник №27 (1303), 2018

Андренко П. М., Дмитрієнко О. В., Кулініч К. О., Еденко В. В. Математична модель клапана розвантаження з регульованим гістерезисом UZOP…NHY view
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Прогнозування зміни характеристик кусково-однорідних пористих завантажень швидких багатошарових фільтрів view
Girya N. P., Dukhopelnykov S. V. Mathematical model of H-polarized wave radiation from longitudinal slots of a cylindrical antenna view
Гомозов Є. П., Заїка Т. С. Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках view
Гомозов Е. П., Мезерная М. В. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов view
Кожушко А. П., Григор’єв О. Л. Моделювання пов’язаних коливань колісного трактора та цистерни з рідиною на прямому шляху зі складним рельєфом view
Коржов І. М. Перспективи розвитку теорії і практики контролю та діагностування в розрізі перевірки кваліфікації лабораторій view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання балки з бінарним закріпленням країв при імпульсному навантаженні view
Ольшанський В. П. Про удар вʼязко-пружного тіла об жорстку перешкоду view
Онищенко С. П., Леонтьева А. И. Практические аспекты оптимизации состава программы развития в условиях «нечеткости» условий и результатов реализации проектов view
Першина Ю. І., Черногор Т. Т., Саприкін С. О. Наближення розривних функцій двох змінних методом мінімаксу view
Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of first kind singular integral equation with Hilbert-type multiple integral view
Полянский В. И. Математическая модель управления упругими перемещениями при механической обработке view
Ребров О. Ю. Розподіл допустимого тиску на ґрунт ходових систем колісних тракторів за територією України view
Успенский В. Б., Некрасова М. В., Багмут И. А. Способ повышения точности БИНС по измерениям кажущегося ускорения для управляемого объекта, который быстро вращается view
Чайка Д. О., Емельянова И. А., Андренко П. Н., Григорьев А. Л. Математическое моделирование процессов подачи строительных смесей беспоршневым шланговым бетононасосом view
Shevchenko S. A., Konokh V. I., Mitikov Yu. A., Grigoriev A. L. Universal orthometric real gas equation of state for modeling processes in rocket-and-space technology units view
Янютин Е. Г., Гнатенко Г. А., Егоров П. А. Нестационарное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек view

Вестник №3 (1279), 2018

Antonova I. V., Chikina N. A. Prepropriate analysis of time series by methods of fractal analysis and phase trajectories view
Burlayenko V. N., Sadowski T., Pietras D. A numerical analysis of near tip fields in a bending moment-loaded double cantilever sandwich beam fracture specimen view
Бей А. И. Качество восстановления изображений «слепым» методом view
Воропай А. В. Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита view
Душкин В. Д. Интегральные уравнения задачи дифракции монохроматических волн на многоэлементной периодической не идеально проводящей гребёнке view
Гардер C. Е., Гомозов Е. П. Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA view
Гардер C. Є., Корніль Т. Л. Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду view
Кожушко А. П., Григорʼєв А. Л. Математичне моделювання низькочастотних коливань в’язкої рідини в горизонтальній ємності з вільною поверхнею view
Курпа Л. В., Тимченко Г. Н., Осетров А. А. Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек и пластин с вырезами и различными граничными условиями view
Мельник О. С., Горбачук М. С. Мажоритарні нанопристрої послідовностного типу view
Мельник О. С., Борсук А. О. Синтез мажоритарних одноелектронних нанопристроїв з пам’яттю view
Naboka O. O. Unifirm attractor for wave equation with non-linear damping depending explicitly on time view
Назірова Т. О., Костенко О. Б. Інструментальний аналіз демографічних показників у медичній інформаційній системі view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання степенево-нелінійного осцилятора, спричинені силовим
імпульсом view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Ateb-синус у розв’язку задачі Герца про удар view
Осетров О. О., Альохін Д. С., Бекарюк О. М. Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної економічностї двигуна легкового автомобіля view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervals view
Салтан Б. А., Собко Д. А., Кулаковська І. В. Удосконалення прийняття рішень з вибору ігрової зброї компʼюторним ботом з використанням алгоритму навчання нейронної мережі FALCON view
Татарчук Д. Д., Діденко Ю. В., Поправка А. П., Браге К. С. Математичне моделювання конструкцій фільтрів НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів та методи вимірювання їх параметрів view
Ткаченко В. В. Исследование динамической устойчивости многослойных пластин с отверстиями view
Cheremskaya N. V. Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences view

Вестник №30 (1252), 2017

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2017, № 30 (1252)
[Титул]{Title}
[Зміст]{Content} 137-138
Андреев Ю. М. [Аналитическое компьютерное построение первых интегралов уравнений движения дискретных механических систем]{Analytical computer construction of the first integrals of the equations of motion of discrete mechanical systems} 5-11
Андренко П. Н., Лебедев А. Ю., Григорьєв А. Л. [Динамический анализ торцевых уплотнений ротора лабиринтно-винтового насоса]{Dynamic analysis of the mechanical seals of the rotor of the labyrinth screw pump} 12-20
Батыгин Ю. В., Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Сабокарь О. С. [Резонанс во вторичном контуре трансформатора тесла при возбуждении гармоническим напряжением]{Resonance in the secondary circuit of the Tesla transformer excitated by the harmonic voltage} 21-27
Воропай А. В. [Воздействие на прямоугольную пластину конечной системы произвольных нагружений]{Action of finite system of arbitrary loads on rectangular plate} 27-38
Григорьєв А. Л., Дериенко А. И. [Расчёт вынужденных колебаний пружины при асимметрии граничных условий и учете факторов нелинейности]{Calculation of forced oscillations of a spring with asymmetric boundary conditions taking into account the nonlinearity factors} 39-50
Завьялов П. С., Кухтенков Ю. М., Подвойский Ю. А., Варенко В. Д. [К вопросу численного прогнозирования амплитуд низкочастотных пульсаций давления в обратимой гидромашине]{On the numerical prediction of amplitudes of low-frequency pressure pulsations in a reversible hydraulic machine} 51-56
Кальченко Б. І., Кожушко А. П., Кісельов А. Р. [Оцінка плавності руху самохідної машини при впливі нерівностей поверхні]{Evaluation of smoothness of motion of self-propelled machine when exposed to surface irregularities} 56-63
Карпик А. А. [Моделирование потока в межлопаточном канале компрессора с учетом вращения рабочего колеса для определения аэродинамических сил]{Simulation of the flow in the compressor blade channel taking into account the rotation of the runner for the estimation of aerodynamic forces} 64-70
Кропачек О. Ю. [Корреляционно-спектральная модель контроля автокогерентности термодинамических процессов]{Correlation-spectral model for controlling auto-coherence of thermodynamic processes} 70-74
Мягка Ю. О., Бєлянська О. Р., Волошин М. Д. [Дослідження механо-хімічної обробки активного мулу з перспективою його подальшої утилізації]{Study of mechanical and chemical treatment of activated sludge with the prospect of its subsequent utilization} 75-81
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. [Про рух математичного маятника]{On the motion of mathematical pendulum} 81-86
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. [Про вільні коливання осцилятора з кубічно нелінійною силовою характеристикою]{On free oscillations of oscillator with cubic nonlinear power characteristic} 86-92
Петухов В. М., Аксёнова Н. А. [Кинематическая модель движения колёсной пары после схода с рельс]{Kinematic model of wheel pair motion after its derailment} 92-97
Ревелюк И. С. [Континуальные модели синфазного течения силиконового масла по кольцевым каналам демпферов крутильных колебаний вала дизеля]{Continuous models of in-phase flow of silicone oil along annular channels of torsional vibration dampers of the diesel shaft} 97-110
Сыровацкий А. Н. [О восстановлении возмущения колебаний точечных масс по спектру]{On restoring point mass oscillation perturbations by spectrum} 111-116
Тимошенко С. Н. [Моделирование геометрии сталеплавильной ванны и подового электрода дуговой печи постоянного тока с целью повышения ее энергоэффективности]{Modeling geometry of steelmaking bath and bottom electrode of DC arc furnace aimed at increasing its energy efficiency} 116-124
Хацько Н. Є. [Сучасні математичні моделі компенсації похибок інерціальних датчиків для застосування в експериментах по калібруванню]{Modern mathematical models of error compensation for inertial sensor used in their calibration} 124-131
Янютин Е. Г., Воропай Н. И., Егоров П. А. [Применение разложений функций в ряды Шлемильха для анализа нестационарных колебаний мембраны]{The application of expansions of functions into Schlömilch series for the analysis of nonstationary oscillations of a membrane} 131-136

Вестник №18 (1228), 2017

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2017, № 18 (1228)
[Титул]{Title}
[Зміст]{Content} 144-145
Духопельников С. В. [В память о профессоре Ганделе Ю. В.]{In memory of Gandel Yu. V} 5-9
Бєлянська О. Р., Волошин М. Д., Качанов Д. М., Качанова Ю. А. [Виробництво біогазу та комплексного добрива з твердих промислово – побутових відходів із додаванням активних домішок]{Producing biogas and complex fertilizer from solid industrial waste with active admixtures} 10-14
Бережная Е. В., Грибков Э. П., Кузнецов В. Д. [Численное математическое моделирование процесса консолидации порошковой среды электроконтактным методом]{Numerical mathematical modeling of power medium consolidation by electric contact method} 15-20
Велиев Э. И. [Численно-аналитические методы решения интегральных уравнений в двухмерных задачах теории дифракции]{Numerical-analytical methods for solving integral equations in two-dimensional problems of the theory of diffraction} 21-28
Воропай А. В., Григорьев А. Л. [Использование теоремы Эфроса для учёта диссипативных свойств деформируемых элементов конструкций]{Using Efros theorem for taking into account dissipative properties of deformable structural elements} 29-44
Кожушко А. П., Островерх О. О., Шевцов В. М. [Теоретичне дослідження безступінчастої трансмісії автомобіля КрАЗ-63221-02 для ремонту нафтогазових свердловин]{Theoretical research of the continuously variable transmission of the vehicle KrAZ-63221-02 used to repair oil and gas wells} 45-51
Литвин О. М., Артюх М. В. [Узагальнена виробнича функція, що явно залежить від об’ємних показників ресурсів та капіталоозброєності]{The generalized production function, which depends explicitly on the volume indicators of resources and capital endowment} 51-56
Литвин О. М., Нечуйвітер О. П., Кейта К. В. [Обчислення інтегралів від тригонометричних функцій двох змінних у випадку різних інформаційних операторів]{Computing integrals of trigonometric functions of two variables using various information operators} 56-63
Marynych T. O., Nazarenko L. D., Khomenko N. H. [Comparative analysis of univariate time series modeling and forecasting techniques for short-term unstable data]{Comparative analysis of univariate time series modeling and forecasting techniques for short-term unstable data} 63-69
Мацуй А. М. , Кондратець В. О. [Математичне моделювання зв’язку об’єму і висоти сипкого матеріалу у промислових ємностях]{Mathematical modeling of relation of volume and height of pouring materials in industrial capacities} 70-76
Мельник О. С., Єгорченков В. О., Косов А. О. [Світлодіодне освітлення штучного небосхилу]{LED Illumination of an Artificial Sky} 76-81
Нечуйвитер М. М. [Повышение надежности эксплуатации питательных насосов паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций]{Improving exploitation reliability of feed pumps of steam turbine installations of thermal and nuclear power plants} 81-86
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. [Коливання кубічно нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням]{Oscillations of a cubic nonlinear oscillator caused by an impulse load} 86-94
Першина Ю. І., Пасічник В. О. [Відновлення розривної функції за інтерполяційними даними з використанням прямокутних елементів]{Reconstruction of a discontinuous function by interpolation data using rectangular element} 94-104
Першина Ю. І., Шилін О. В. [Чисельна реалізація методу відновлення внутрішньої структури 3d тіла за відомими її томограмами на системі довільних площин з використанням інтерфлетації функцій]{Numerical implementation of the method of a 3D body internal structure restoration based on its known tomograms on arbitrary planes using function interflatation} 105-111
Петренко О. М., Любарський Б. Г. [Моделювання теплових процесів у тяговому асинхронному двигуні вантажного електровозу при русі на ділянці колії с заданим профілем та графіком руху]{Modeling thermal processes in the traction asynchronous engine of a cargo electric locomotive moving on a section of a track with the given profile and traffic schedule} 112-116
Плаксій Ю. А. [Нові аналітичні розв’язки рівнянь обертання твердого тіла: двочастотні мультиплікативні параметричні кватерніонні моделі]{New analytical solutions of the rigid body rotation equations: two-frequency multiplicative parametrical quaternion models} 117-122
Полянская Т. С. [Интегральное уравнение первого рода с логарифмическим ядром, заданное на системе интервалов]{Integral equations of the first kind with logarithmic kernel given on a system of intervals} 123-127
Ребров О. Ю. [Інтегральна ймовірнісна оцінка відповідності тракторної шини агроекологічним вимогам в ґрунто-кліматичних умовах України]{Integral probability estimate of the conformity of a tractor tire to the agro-ecological requirements in the soil and climatic conditions of Ukraine} 127-136
Черемська Н. В. [Моделювання дійснозначних кореляційних функцій з урахуванням комплексного спектру]{Modeling of real-valued correlation functions with allowance for the complex spectrum} 136-143

Вестник №16 (1188), 2016

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2016, № 16 (1188)
[Титул]{Title}
[Зміст]{Content} 106-107
Ванин В. А., Светличный С. П. [Численное исследование взаимодействия тела птицы с преградой на основе сеточного и бессеточного методов]{Numerical study of the interaction of bird carcasses with an obstacle on the basis of the grid and gridless methods} 5-15
Воропай А. В. [Распределение вязкой и упругой составляющих в реакции дополнительной вязкоупругой опоры, контактирующей с пластиной]{Distribution of viscous and elastic components in the reaction of an additional viscoelastic support contacting a plate} 16-22
Гураль І. В. [Макромоделювання стадії метаногенезу зброджування твердих побутових органічних відходів у біогазових установках]{Macromodelling of methanogenesis stage of municipal solid organic waste fermentation at biogas plants} 23-30
Дранковский В. Э., Хавренко М. Ю., Шудрик А. Л. [К расчету проточных частей высоконапорных радиаль-но-осевых обратимых гидромашин]{On calculating flowing parts of high-pressure reversible Francis pump-turbine} 31-36
Зеленцов Д. Г., Денисюк О. Р. [Алгоритм решения систем дифференциальных уравнений, моделирующих коррозионный процесс в шарнирно-стержневых конструкциях]{Algorithm for solving systems of differential equations modeling corrosion process in hinged-rod structures} 36-42
Ковалёв И. А., Ратушный А. В., Семёнова Н. В. [Теоретическое описание работы контрроторной лопастной системы центробежного насоса]{Theoretical description of work of the counter-rotor blade system of chempump} 43-47
Короткая Л. И., Науменко Н. Ю. [Моделирование поведения корродирующих конструкций при неполной информации о параметрах агрессивной среды]{Modeling the behavior of corroding structures with incomplete information about the parameters of aggressive environment} 48-52
Мацуй А. М., Кондратець В. О. [Моделювання формування піскового потоку у пісковому жолобі механіч-ного односпірального класифікатора]{Modeling formation of sand flow in sand chute of mechanical single spiral classifier} 53-59
Назаров В. И., Назаров А. И., Назаров И. А., Абрамов Д. В., Тимченко А. И. [Математическое моделирова-ние бортового распределения тормозной силы при торможении легковых автомобилей в эксплуатационных условиях с учетом аэродинамического сопротивления движению]{Mathematical modeling of board distribution of braking force during braking of vehicles in operational conditions, taking into account aerodynamic drag} 59-66
Нечуйвітер О. П. [Обчислення потрійних інтегралів від тригонометричних функцій з використанням кусково-сталої інтерфлетації]{Computing triple integrals of trigonometric functions using piecewise constant interflatation} 67-71
Плаксій Ю. А. [Мультиплікативні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла]{Multiplicative three-frequency models of rigid body rotation} 72-81
Полянская Т. С. [Интегральное уравнение на [-1,1] с логарифмическим ядром]{Integral equation on [-1,1] with a logarithmic kernel} 81-85
Русанов А. В., Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Рябова С. А., Сухоребрый П. Н. [Влияние осевого навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на характеристики течения в проточной части]{The influence of the axial offset of the runner blades of Kaplan turbine on flow characteristics in the flow part} 85-93
Хламов С. В., Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. [Метод натурного моделирования исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения объекта на серии CCD-кадров]{The method of natural modeling the research of quality indicators of detection of the close-to-zero apparent motion of an object on a series of CCD-frames} 93-105

Вестник №6 2016

Скачать вестник                     Скачать аннотации

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2016, № 6 (1178)
[Титул]{Title}
[Зміст]{Content} 144-145
Андренко П. М., Погорєлов Д. С., Свинаренко М. С. [Математична модель універсального стенда для випробувань гідроапаратів]{Mathematical model of universal bench for hydraulic valves testing} 5-13
Губарев О. П., Левченко О. В., Корчовний А. В. [Дворівнева модель системи гідроприводу з паралельною структурою]{Two-level model of a hydraulic system with parallel structure} 13-17
Козьмин Ю. С., Суздаль В. С. [Редукция замкнутой системы управления многомерным процессом выращивания монокристаллов]{Reduction of closed-loop control system for multivariable process of growing single crystals} 18-24
Кондратець В. О., Мацуй А. М. [Дослідження умов формування потоку пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора]{The study of the conditions of formation of pulp flow in the sand chute of a single-spiral classifier} 24-30
Левтеров А. М., Левтеров А. А., Левтерова Л. И. [Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 1)]{Forming database of thermodynamic properties of fatty acid esters of biodiesel fuel in the gas phase (part 1)} 30-37
Левтеров А. М., Левтеров А. А., Левтерова Л. И. [Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 2)]{Forming database of thermodynamic properties of fatty acid esters of biodiesel fuel in the gas phase (part 2)} 37-43
Литвин О. М. [Підвищення точності розкладання в ряд Фур’є розривних функцій однієї та двох змінних]{Method for increasing accuracy of expanding discontinuous functions of one variable in Fourier series} 43-46
Литвин О. М., Литвин О. О., Коваль Ф. Ф., Чорна О. С. [Математична модель просторового розподілу вмісту деякої сукупності корисних копалин в корі за даними з кернів свердловин методом інтерлінації функцій]{Mathematical model of spatial distribution of a set of minerals in the crust using borehole core data by function interlineation method} 46-50
Литвин О. М., Нечуйвітер О. П., Каргапольцева Г. В. [Оцінка повної похибки кубатурної формули набли-женого обчислення інтеграла від швидкоосцилюючої функції трьох змінних]{An estimate for total absolute error of cubature formula of approximate calculation of the integral of high oscilating functions of three variables} 50-56
Малахов Е. С., Воропай А. В. [Обратная задача для нестационарных колебаний системы струн]{The inverse problem for non-stationary vibrations of a string system} 56-62
Маринич Т. О., Назаренко Л. Д., Гец К. В. [Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами]{Modeling of nonstationary processes with structural breaks} 62-68
Мельник О. С., Козаревич В. О., Решетник А. О. [Програмування мультиплексорних мікро- та наносхем]{Programming of multiplexing micro- and nanocircuits} 68-73
Назаренко А. М. [Метод энергетического моделирования дифракции упругих волн]{Method of energy modeling of diffraction of elastic waves} 74-82
Нефедов Л. И., Шевченко М. В. [Метод определения мест размещения устройств коммутации, сбора и передачи информации при синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения]{A method of determining the location of switching devices and devices for collecting and transmitting information when synthesizing a regional gas supply monitoring system} 83-89
Петренко О. М., Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. [Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана]{An algorithm for synthesizing an expert electric rolling stock traffic control system on the basis of solution of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation} 89-95
Плаксій Ю. А. [Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Другий тип моделі]{Generalization of a three-frequency trigonometrical quaternion model of a rigid body rotation. Second type of model} 96-104
Ребров О. Ю. [Розподіл потоків потужності і ККД механічної трансмісії повнопривідного колісного трактора]{Distribution of power flows and efficiency of four-wheel drive tractor mechanical transmission} 104-109
Середа В. А. [Концепция проектирования компактных наземных пусковых устройств для запуска беспилотных летательных аппаратов]{The concept of designing compact ground launching devices for launching unmanned aerial vehicles} 110-115
Черний Д. И. [Вычислительные технологии для метода дискретных вихрей]}Computing technologies of the discrete vortices method} 116-123
Шевченко С. А., Валивахин С. А., Григорьев А. Л., Степанов М. С. [Математическая модель манжетных уплотнений из фторопласта для агрегатов пневмоавтоматики ракетных двигателей]{Mathematical model of PTFE seals for hydraulics units of rocket engines} 124-143
[Реферати] 146-148
[Рефераты] 148-151
[Abstracts] 151-154

Вестник №41 2015

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, 2015, № 41 (1150)
[Титул]{Title}
[Зміст]{Content} 140
Божко В. В. [Підвищення якості напруги та її регулювання на струмоприймачах електрорухомого складу залізниць України за допомогою ШІМ регульованих перетворювачів]{Iincreasing voltage quality and its regulation by PWM modulated converters on the pantograph of a train of the Ukrainian railways} 3-7
Бондаренко Ю. В. [Комп’ютерне моделювання осадки заготовки плоскими бойками]{Computer simulation of workpiece yielding by flat dies} 8-11
Вамболь С. О., Міщенко І. В., Вамболь В. В., Кондратенко О. М. [Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета розподілу. Частина 2]{Approximation of experimental data distribution law using the beta distribu¬tion. Part 2} 11-16
Вамболь С. О., Міщенко І. В., Вамболь В. В., Кондратенко О. М. [Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 3]{Approximation of experimental data distribution law using the beta distribu¬tion. Part 3} 16-21
Воропай А. В. [Регуляризующий алгоритм А. Н. Тихонова в некорректных задачах нестационарной динамики упругих элементов конструкции]{Tikhonov’s Regularization Algorithm for III-Posed Problems of Elastic Structural Element Nonstationary Dynamics} 22-29
Глібко Е. А., Гречка І. П., Мінаков А. П. [Розробка програмного забезпечення для автоматизації програмування пристроїв з ЧПК]{Development of software for automating the programming of CNC devices} 30-36
Духопельников С. В. [Математическая модель дифракции ТМ-волны на заполненной диэлектриком цилиндрической антенне кольцевого сечения с продольными щелями]{Mathematical model of TM-wave diffraction by ideally conducting circular cylindrical antenna with longitudinal slots filled by dielectric} 36-43
Коробская А. В. [Об одном операторе интегрирования]{On an Operator of Integration} 43-52
Литвинова Ю. С. [Использование R-функций в задании информации о строительных конструкциях для реализации 3D печати]{The use of R-functions to define information about the building structures for the realization 3D printing} 52-58
Любарський Б. Г., Єріцян Б. Х., Якунін Д. І., Глєбова М. Л. [Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів]{Optimization of parameters of the linear tilting motor of a vehicles} 58-66
Малахов Е. С. [Прямая задача для нестационарных колебаний системы трёх струн]{Direct problem of non-stationary vibrations of a system of three strings} 67-71
Марценюк Е. В., Зелёный Ю. А., Резник С. Б., Климик Р. Р., Кулик Т. В. [Идентификация граничных условий теплообмена турбины по результатам испытаний]{Determining convective boundary conditions for a turbine using experimental data} 72-76
Мищенко В. О., Паточки Б. В. [Организация и оптимизация компьютерного моделирования дифракционных процессов методами дискретных особенностей]{Organization and optimization of computer simulation of diffraction processes by discrete singularities method} 76-85
Набока Е. А. [Синхронизация колебаний двух связанных пластин Бергера с нелинейным внутренним и граничным демпфированием. Часть 2]{On synchronization of oscillations of two coupled berger plates with nonlinear interior and boundary damping. Part 2} 85-92
Назаренко О. М. [Дифракція плоских гармонічних хвиль на періодичній системі циліндричних порожнин]{Diffraction of plane harmonic waves on periodic system of cylindrical cavities} 93-97
Новиков Ф. В., Клёнов О. С., Гершиков И. В. [Математическая модель теплового процесса при шлифовании]{Mathematical model of thermal process in grinding} 97-102
Новиков Ф. В., Минчев Р. М. [Аналитическое определение шероховатости поверхности при абразивной обработке отверстий]{Analytical determination of surface roughness in the abrasive machining of holes} 102-107
Петухов В. М. [Модель предотказного состояния буксовых узлов подвижного состава]{Model of the pre-failure condition of axle boxes of rolling stock} 107-111
Плаксій Ю. А. [Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Перший тип моделі]{Generalization of a three-frequency trigonometrical quaternion model of a rigid body rotation. First type of model} 111-119
Струтинський С. В. [Концептуальні принципи теорії проектування інноваційних мехатронних просторових систем приводів]{Conceptual principles of design theory innovative spatial mechatronic drive systems} 119-129
Тарсис Е. Ю. [Развитие методики численного исследования контактной задачи плоской теории упругости]{On the development of numerical study of a problem of plane elasticity} 130-134
Шахов Ю. В., Петухов И. И., Вамболь В. В. [Математическая модель энерготехнологической установки для разделения многокомпонентных газовых смесей]{Mathematical model of energy-technological plant for the separation of multicomponent gas mixtures} 134-139