Архив рубрики: Вестники

Вестник №8 (1333), 2019

Математичне моделювання складних систем

Абрамов Г. С., Абрамов М. Г. Коалесценция как асимптотическая стадия процесса внутреннего окисления. стр. 5-10
Алексеенко С. В. Расчет конвективного теплообмена в задачах об обледенении аэродинамических поверхностей. стр. 10-19
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Комп’ютерне прогнозування підвищення ефективності доочистки води після застосування коагуляції у швидких багатошарових фільтрах. стр. 19-27
Бомба А. Я., Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. Модифікація «пірамідального» методу екстраполяції часових рядів на основі μλ − похідних. стр. 28-33
Бразалук Ю. В. Применение метода граничных элементов для численного решения линейных краевых задач в областях с сильно сегментированной границей. стр. 34-40
Ванин В. А., Кругол Н. М., Лазуренко А. П. Математические модели систем обеспечения работы котлоагрегата ТЭС в задаче повышения его энергоэффективности. стр. 41-48
Ванин В. А., Светличный С. П. Использование средств параметрического моделирования для создания численной модели мягкого тела на основе метода SPH. стр. 48-55
Вахненко В. О. Блукаюча хвиля в гомоклінному підході. стр. 55-60
Венгрович Д. Б. Дослідження компактонів в напружених ланцюгах куль. стр. 60-68
Vorobiyenko P. P., Dmitrieva I. YU. Analytic solution of the differential Maxwell system and its numerical implementation. стр. 68-75
Воропаев Г. А., Баскова А. А. Моделирование процесса перехода в трубах со спиральным гофрированием. стр. 75-81
Воропаєв Г. А., Димитрієва Н. Ф. Чисельне моделювання вихорових течій в напівциліндричному заглибленні за допомогою відкритих пакетів SALOME, OpenFOAM, Paraview. стр. 81-87
Воропаев Г. А., Загуменный Я. В. Управление динамическими характеристиками обтекаемого колеблющегося крыла. стр. 87-93
Воропаев Г. А., Розумнюк Н. В. Моделирование нестационарного пограничного слоя на структурированной поверхности. стр. 93-98
Воскобойник В. А., Воскобойник А. А., Турик В. Н., Воскобойник А. В. Моделирование генерации вихревых структур парой овальных лунок. стр. 98-104
Гуржий А. А., Кордас И. О., Никифорович Е. И., Черний Д. И. Применение метода дискретных особенностей при составлении краткосрочного прогноза распространения загрязнений на морской поверхности. стр. 104-109
Довгий С. О., Буланчук О. М., Буланчук Г. Г. Комп’ютерна програма по моделюванню аеродинаміки міських районів методом дискретних вихорів. стр. 110-115
Жученко С. В. Результаты численного моделирования термогазодинамики кассеты твэлов ядерного реактора на быстрых нейтронах. стр. 115-121
Катан В. А. Применение сингулярных интегралов в смысле конечной части по Адамару для ударных задач гидромеханики. стр. 121-126
Килинник В. Ю., Тишковець О. В., Крютченко Д. В., Науменко Ю. В. Коливання рідини в циліндрично-конічній оболонці під дією вертикального збудження. стр. 127-132
Крютченко Д. В., Гнітько В. І., Шувалова Ю. С. Метод дискретних особливостей в задачах аналізу коливань резервуарів з рідиною при горизонтальних та вертикальних навантаженнях. стр. 133-138
Malash K. M., Bomba A. YA. Spatial generalization of the explosion process mathematical model using quasiconformal mappings methods. стр. 138-143
Москаленко Р. П., Пальчіков Р. Г., Стрельнікова О. О. Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною. стр. 144-149
Остапенко А. О., Буланчук Г. Г. Моделювання обтікання перешкод методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса. стр. 149-155
Панченко Б. Е. О численном исследовании систем сингулярных интегральных уравнений первого рода и с неопределяемым индексом с учетом числа обусловленности СЛАУ. стр. 155-164
Полянская Т. С. Дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения. стр. 164-169
Рудницький О. Г., Рудницька М. О., Ткаченко Л. В. Фрактальна та морфологічна обробка у фазово-контрастній магніто-резонансній ангіографії. стр. 170-175
Сафоник А. П., Присяжнюк О. В., Пасічник В. А. Моделювання процесу очищення стічних вод методом електрокоагуляції в неізотермічних умовах. стр. 175-181
Сохацький А. В. Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі. стр. 181-186
Терещенко Л. М., Воскобійник В. А., Воскобійник О. А., Воскобійник А. В. Фізичне моделювання течії через двопелюстковий механічний серцевий клапан. стр. 186-192
Удовенко В. А., Гладышев А. И. Аэродинамические характеристики несущего винта вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стр. 192-198
Шеховцов А. В. Выражения для функции тока, скорости и завихренности вязкого нестационарного течения с проскальзыванием от вихря вблизи стенки и в канале. стр. 199-204

Фундаментальні та прикладні дослідження

Батыгин Ю. В., Ерёмина Е. Ф., Чаплыгин Е. А., Стрельникова В. А. Электродинамические процессы в инструментах магнитно-импульсного притяжения при прямом пропускании тока через обрабатываемый металл. стр. 207-213
Кожушко А. П., Набока О. О., Григорʼєв О. Л. Спектральні ефекти та теореми про властивості пучка симетричних матриць в задачах динаміки складних механічних систем. стр. 214-223
Мельник О. С., Миколушко А. М. Репрограмовані мультиплексорні наносхеми. стр. 224-231
Нечуйвітер О. П., Чорна О. С., Дараган К. В., Підлісний О. В., Чорний С. О. Нові інформаційні оператори в задачах чисельного інтегрування функцій двох змінних. стр. 232-239
Новиков Ф. В., Полянский В. И. Аналитическое определение технологических параметров механической обработки. стр. 239-244
Ольшанський В. П. Порівняння наближених розвʼязків інтегрального рівняння сили удару тіл в теорії Герца. стр. 244-249
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Сліпченко М. В. Нестаціонарні коливання мембрани на однобічній пружній основі, спричинені силовим імпульсом. стр. 249-255
Pershyna S. A., Tokmakova I. A., Dumych YE. A. Construction of discontinuous interlineation polynomial splines for functions of two variables. стр. 256-263
Petrova R. V., Liubicheva O. I., Morozova A. I. Mathematical models and informational technologies of innovative project arrangement in the stakeholders’ system. стр. 263-267
Tokmakova I. A. Representation of real numbers by Fibonacci sequence. стр. 268-274
Cheremskaya N. V. Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences. стр. 274-280

Наукові гіпотези та перспективні технології

Григорьев А. Л. Гносеологический анализ целей и основных принципов организации управляемой эволюции белковых тел. стр. 283-293

Вестник №27 (1303), 2018

Андренко П. М., Дмитрієнко О. В., Кулініч К. О., Еденко В. В. Математична модель клапана розвантаження з регульованим гістерезисом UZOP…NHY view
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Прогнозування зміни характеристик кусково-однорідних пористих завантажень швидких багатошарових фільтрів view
Girya N. P., Dukhopelnykov S. V. Mathematical model of H-polarized wave radiation from longitudinal slots of a cylindrical antenna view
Гомозов Є. П., Заїка Т. С. Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках view
Гомозов Е. П., Мезерная М. В. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов view
Кожушко А. П., Григор’єв О. Л. Моделювання пов’язаних коливань колісного трактора та цистерни з рідиною на прямому шляху зі складним рельєфом view
Коржов І. М. Перспективи розвитку теорії і практики контролю та діагностування в розрізі перевірки кваліфікації лабораторій view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання балки з бінарним закріпленням країв при імпульсному навантаженні view
Ольшанський В. П. Про удар вʼязко-пружного тіла об жорстку перешкоду view
Онищенко С. П., Леонтьева А. И. Практические аспекты оптимизации состава программы развития в условиях «нечеткости» условий и результатов реализации проектов view
Першина Ю. І., Черногор Т. Т., Саприкін С. О. Наближення розривних функцій двох змінних методом мінімаксу view
Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of first kind singular integral equation with Hilbert-type multiple integral view
Полянский В. И. Математическая модель управления упругими перемещениями при механической обработке view
Ребров О. Ю. Розподіл допустимого тиску на ґрунт ходових систем колісних тракторів за територією України view
Успенский В. Б., Некрасова М. В., Багмут И. А. Способ повышения точности БИНС по измерениям кажущегося ускорения для управляемого объекта, который быстро вращается view
Чайка Д. О., Емельянова И. А., Андренко П. Н., Григорьев А. Л. Математическое моделирование процессов подачи строительных смесей беспоршневым шланговым бетононасосом view
Shevchenko S. A., Konokh V. I., Mitikov Yu. A., Grigoriev A. L. Universal orthometric real gas equation of state for modeling processes in rocket-and-space technology units view
Янютин Е. Г., Гнатенко Г. А., Егоров П. А. Нестационарное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек view

Вестник №3 (1279), 2018

Antonova I. V., Chikina N. A. Prepropriate analysis of time series by methods of fractal analysis and phase trajectories view
Burlayenko V. N., Sadowski T., Pietras D. A numerical analysis of near tip fields in a bending moment-loaded double cantilever sandwich beam fracture specimen view
Бей А. И. Качество восстановления изображений «слепым» методом view
Воропай А. В. Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита view
Душкин В. Д. Интегральные уравнения задачи дифракции монохроматических волн на многоэлементной периодической не идеально проводящей гребёнке view
Гардер C. Е., Гомозов Е. П. Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA view
Гардер C. Є., Корніль Т. Л. Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду view
Кожушко А. П., Григорʼєв А. Л. Математичне моделювання низькочастотних коливань в’язкої рідини в горизонтальній ємності з вільною поверхнею view
Курпа Л. В., Тимченко Г. Н., Осетров А. А. Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек и пластин с вырезами и различными граничными условиями view
Мельник О. С., Горбачук М. С. Мажоритарні нанопристрої послідовностного типу view
Мельник О. С., Борсук А. О. Синтез мажоритарних одноелектронних нанопристроїв з пам’яттю view
Naboka O. O. Unifirm attractor for wave equation with non-linear damping depending explicitly on time view
Назірова Т. О., Костенко О. Б. Інструментальний аналіз демографічних показників у медичній інформаційній системі view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання степенево-нелінійного осцилятора, спричинені силовим
імпульсом view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Ateb-синус у розв’язку задачі Герца про удар view
Осетров О. О., Альохін Д. С., Бекарюк О. М. Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної економічностї двигуна легкового автомобіля view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervals view
Салтан Б. А., Собко Д. А., Кулаковська І. В. Удосконалення прийняття рішень з вибору ігрової зброї компʼюторним ботом з використанням алгоритму навчання нейронної мережі FALCON view
Татарчук Д. Д., Діденко Ю. В., Поправка А. П., Браге К. С. Математичне моделювання конструкцій фільтрів НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів та методи вимірювання їх параметрів view
Ткаченко В. В. Исследование динамической устойчивости многослойных пластин с отверстиями view
Cheremskaya N. V. Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences view