Порядок рецензування

Для всіх статей, що надійшли до редакції Вісника НТУ “ХПІ”, серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях (далі «Вісник»), процедура рецензування є обов’язковою. До рецензування кожної статті долучаються не менш як два незалежні рецензенти. Процедура рецензування, впроваджена журналом, single-blind, коли авторам статей не відомі імена рецензентів.

Кожен з рецензентів надає редакції Вісника письмову рецензію, в якій він/вона оцінює такі якості статті як актуальність матеріалу, новизна результатів та вичерпність їх викладення. Рецензія може також містити зауваження та пропозиції, спрямовані на поліпшення якості статті. У заключному розділі рецензії рецензент дає одну з наступних рекомендацій, щодо можливості опублікування статті в Віснику:

  • прийняти до опублікування без змін;
  • прийняти до опублікування з незначними змінами або після глобального переопрацювання матеріалу авторами;
  • відхилити статтю.

Отримавши готові рецензії, редакція журналу направляє їх авторам статті, не розголошуючи імен рецензентів. У випадку коли рецензія містить зауваження щодо змісту статті, автори мають погодитися з ними і внести необхідні зміни в рукопис, або аргументувати свою незгоду з рецензентом.

Стаття з внесеними змінами повертається авторами до редакції Вісника, де перевіряється членами редколегії. Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті в Віснику приймає головний редактор.