Порядок опублікування статей у Віснику НТУ «ХПІ»

 1. Вісник НТУ «ХПІ» видається згідно річного плану видання, затвердженого ректором та Координаційною радою в листопаді-грудні поточного року на наступний рік. Відповідальність за своєчасний випуск тематичного випуску згідно річному плану несе відповідальний редактор тематичної редколегії.
 2. Опублікування статей у Віснику здійснюється шляхом подання матеріалів у тематичну редколегію українською, російською або англійською мовою.
 3. У тематичну редколегію необхідно подати такі документи:
  1. Заяву за формою, наведеною на сайті, з підписами всіх авторів.
  2. Текст статті на аркушах формату А4 обсягом не менше 4 сторінок, включаючи 3 анотації, підписаний всіма авторами – 2 примірники.
  3. Якщо стаття написана англійською або німецькою мовою, її переклад на українську або російську.
  4. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку.
  5. Рецензію на статтю, підписану доктором або кандидатом наук (не нижче ступеня авторів статті).
  6. Електронну версію статті на лазерному диску, USB-накопичувачі або іншому електронному носії інформації; файл іменується записаним латиницею прізвищем першого співатора (з можливим номером статті, якщо їх декілька), після якого через пробіл указується кількість сторінок у статті (наприклад, “Kovalenko 6.doc”, “Vakulenko1 7.docx”, “Vakulenko2 7.docx”).
 4. Відповідальний редактор сумісно з відповідальним секретарем тематичної редколегії організовують розглядання статей і їх рецензування.
 5. Кожен автор, який подає статтю у Вісник, викуповує не менш одного примірника випуску.
 6. Усі організаційні питання, пов’язані з друкуванням статей у Віснику, автори статей з’ясовують у відповідального секретаря тематичного збірника.
 7. По набору матеріалу тематичного випуску Вісника редколегією виготовляється оригінал-макет відповідно до «Вимог, що висуваються до оригінал-макетів згідно ДСТУ 3772-98»
 8. Відповідальний редактор тематичної редколегії подає оригінал-макет зі статтями, актом експертизи та рецензіями до них в Учену раду НТУ«ХПІ» для отримання дозволу на видання Вісника.
 9. Рекомендований до видання тематичний випуск Вісника реєструється у Видавничому центрі НТУ «ХПІ», де йому надається черговий номер.
 10. Після надрукування чергового номеру Вісника він повинен обовя’зково в 3-денний строк бути розісланий до організацій згідно «Переліку», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 608 від 10.05.2002р.
 11. Якщо Вісник друкується в типографії НТУ «ХПІ», то типографія проводить обов’зякову розсилку Вісника самостійно.
 12. Якщо вісник друкується з дозволу Ректора в іншій типографії, тоді обов’язкова розсилка проводиться тематичною редколегією (відповідальним секретарем). Розсилка повинна проводитись через канцелярію НТУ «ХПІ», у якій на «Переліку» ставлять відмітку про відправлення. Цей «Перелік» здається в Видавничий центр НТУ «ХПІ», математичний корпус, кімната 225.
 13. Приклад оформлення «Переліку» організацій, до яких повинні бути розіслані примірники «Вісника» НТУ «ХПІ» наведено в рубриці «Відповідальному редактору».
 14. Відповідальному секретарю також потрібно підготувати та направити до сайта бібліотеки ім. Вернадського необхідний перелік документів та електронну версію Вісника у форматі PDF.
 15. Контроль за виконанням порядку опублікування статей у Віснику здійснює Координаційна рада.

Проректор, д.т.н. проф. А.П. Марченко
Керівник видавничої групи «Вісник», к.т.н. Г.Б.Обухова