Таблиця скорочень

Слово (словосполучення) Скорочення
автоматична система керування АСК
автор авт.
автореферат автореф.
аркуш (при цифрах) арк.
академік акад.
англійський англ.
березень берез.
бібліографія бібліогр.
бібліотека б-ка
вересень верес.
виконавець (при прізвищі) викон.
випуск вип.
вищий вищ.
відділ від.
відповідальний відп.
глава (у значенні «частина») гл.
грудень груд.
година год
головний голов.
гривня (при цифрах) грн
дивись див.
дисертація дис.
додаток дод.
доклад докл.
доктор (у назві вченого ступеня) д-р
доцент (при прізвищі) доц.
жовтень жовт.
завідувач (завідуючий) (при назві установи або посади) зав.
замісник (при назві посади) зам.
замовлення зам.
збірник (збірка) зб.
ілюстрація іл.
інститут ін-т
кабінет каб.
кандидат (у назві вченого ступеня) канд.
кафедра каф.
квартал кв.
квітень квіт.
керівник кер.
Київ (у вихідних даних) К.
копійка (при цифрах) к.
креслення кресл.
лабораторія лаб.
липень лип.
листопад листоп.
література л-ра
літературний літ.
лютий лют.
Львів (у вихідних даних) Л.
машинобудівний машинобуд.
міжнародний міжнар.
мільйон млн
мільярд млрд
молодший мол.
монографія моногр.
Москва (у вихідних даних) М.
навчальний заклад навч. закл.
науковий наук.
науково-дослідний н.-д.
науково-технічний наук.-техн.
німецький нім.
обліково-видавничий аркуш обл.-вид. арк.
педагогічний пед.
переклад пер.
підручник підруч.
політехнічний політехн.
посібник посіб.
праці (у значенні «наукові роботи») пр.
примірник пр.
примітка прим.
професійно-технічний проф.-техн.
професор (у назві вченого ступеня) проф.
редакція (у значенні під редакцією), редактор ред.
реферат реф.
рецензія рец.
рисунок рис.
рік (роки) р. (рр.)
розділ (у значенні «частина») розд.
Санкт-Петербург (у вихідних даних) СПб.
сільськогосподарський с.-г.
серія сер.
сесія сес.
січень січ.
специфікація специф.
співробітник співр.
старший старш.
сторінка с.
таблиця табл.
технічний техн.
титульний аркуш тит. арк.
том т.
травень трав.
укладач уклад.
український укр.
умовно-видавничий аркуш ум.-вид. арк.
університет ун-т
університетський унів.
учбовий учб.
факультет ф-т
фізико-математичний фіз.-мат.
Харків (у вихідних даних) X.
харківський (у назві видань) харк.
хвилина (при цифрах) хв
ціна (при цифрах) ц.
частина ч.
червень черв.
член-кореспондент чл.-кор.
школа шк.