Про журнал

Журнал присвячений проблемам управління розвитком компаній, територій і держав. У цьому зв’язку головна увага приділяється проблемам стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами і взаємозв’язкам між цими науками. Розглядаються питання створення методологій управління розвитком, вибору кращих методологій для застосування на конкретних об’єктах, математичного моделювання процесів і явищ, застосування математичних методів дослідження операцій, математичної статистики, вирішення практичних задач. Окрема увага приділяється об’єднанню досвіду застосування стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами в різних галузях економіки.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Галузь наук: технічні науки

Мова видання: англійська, українська, російська

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 2013

Журнал індексується в 11 міжнародній наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах.

На всі статті, опубліковані в журналі, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.