ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ

Порядок розгляду та рецензування рукописів у редакції збірника наукових праць Вісника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг»

  1. Загальні положення

1.1. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг» є періодичним друкованим рецензуємим збірником наукових праць (ISSN друкованої версії – 2079-0740), зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року, внесений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

1.2. Засновником і видавцем збірника наукових праць є Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

  1. Порядок первинного розгляду статті

2.1. Надані до редколегії матеріали спочатку розглядаються на предмет:

2.1.1. Відповідності пакету наданих документів вимогам редакції, розміщеним на сайті збірника наукових праць;

2.1.2. Виконання вимог до оформлення рукопису, представлених в Умовах публікації статей в збірнику наукових праць Вісника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг», розміщених на сайті Журналу  і представлених у зразку оформлення рукопису.

2.2. Рукописи, оформлені без урахування Умов публікації статей в збірнику наукових праць Вісника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг» не розглядаються, автору повідомляється про відмову в розгляді рукопису через її невідповідність Умовам.

2.3. У випадку, якщо рукопис відповідає  Умовам публікації, а представлений пакет матеріалів є повним, редакція передає рукопис на рецензування.

  1. Порядок рецензування рукописів

3.1. До рецензування залучаються вчені, які мають визнаний авторитет і працюють в галузі знань, до якої належить зміст рукопису.

3.2. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня і співробітники підрозділу, в якому працює автор.

3.3. За бажанням авторів зовнішня рецензія може бути представлена при подачі рукопису, що, однак, не виключає звичайний порядок рецензування.

3.4. Рецензенти не мають права використовувати у своїх інтересах знання про зміст роботи до її опублікування.

3.5. Рецензенти мають слідувати прийнятої Політиці збірника наукових праць Вісника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка і електрофізика високих напруг» в частині дотримання етичних норм при опублікуванні статей, розміщеної на сайті Збірника наукових праць.

3.6. Рецензія складається за стандартною запропонованою редакцією формою або у вільній формі, з обов’язковим висвітленням наступних положень:

-Актуальність представленої статті.

-Наукова новизна напрямку дослідження, розглянутого в статті.

-Значимість постановки проблеми (завдання) або отриманих результатів для подальшого розвитку теорії та практики в даній області знань.

-Адекватність і сучасність методів дослідження.

-Достатність матеріалу дослідження.

-Коректність обговорення отриманих результатів.

-Відповідність висновків меті та завданням дослідження.

-Допустимість обсягу рукопису в цілому і окремих її елементів (тексту, таблиць, ілюстративного матеріалу, бібліографічних посилань).

-Доцільність приміщення в статті таблиць, ілюстративного матеріалу та їх відповідність освітлюваної темі.

-Якість оформлення статті: стиль, термінологія, формулювання.

У заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтовані висновки про статтю в цілому і чітка рекомендація про доцільність її публікації в збірнику наукових праць або про необхідність її доопрацювання.

У разі негативної оцінки рукопису в цілому (рекомендація про недоцільність публікації) рецензент повинен обґрунтувати свої висновки.

У разі невідповідності рукописи одному або декільком критеріям рецензент вказує в рецензії на необхідність доопрацювання статті і дає рекомендації автору по поліпшенню статті (із зазначенням допущених автором неточностей і помилок).

3.7. Редакція доводить до відома автора результат рецензування. Статті, допрацьовані автором, повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який робив критичні зауваження, або іншому на розсуд редакції.

3.8. При незгоді автора з зауваженнями рецензента він може клопотати про повторне рецензування або відкликати статтю, про що повідомляє редакцію Збірника наукових праць.

3.9. У разі негативної рецензії стаття передається іншому рецензенту, якому не повідомляється про результати попереднього рецензування. При негативному результаті повторного рецензування копії негативних рецензій направляються автору (ам).

3.10. Остаточне рішення про доцільність публікації після рецензування приймається редакційною колегією.

3.11. Не допускаються до публікації в Збірнику наукових праць:

– Статті, тематика яких не відноситься до наукового напрямку Збірника наукових праць;

– Статті, не оформлені належним чином, автори яких відмовляються від технічного доопрацювання статей;

– Статті, автори яких не здійснили переробку статті по конструктивних зауважень рецензента.

3.12. Прийняті строки розгляду та рецензування рукописів – не більше 3-х місяців.

3.13. Редакція збірника наукових праць зберігає рецензії протягом 5-х років.

3.14. Редакція не зберігає рукописи, не прийняті до друку. Рукописи, прийняті до публікації, не повертаються.