Архіви категорій: Вiсники

Вісник №1 (1355), 2020

повний текст | анотації

Бондарь А. В. Исследование влияния информационной энтропии на энергоэнтропию организации. стр. 3-8

Ванин В. А., Ванин Б. В., Кругол Н. М. Математическое моделирование режимов регулирования газовоздушного тракта котла ТЭС. стр. 8-15

Гороховатський В. О., Тарасенко О. П., Трохимчук С. М. Застосування логічних форм функцій вибору у задачах розпізнавання образів. стр. 16-23

Димитрова-Бурлаенко С. Д. О некоторых метризуемых топологиях для слабо почти периодических функций. стр. 23-33

Кожушко А. П. Дослідження малих поперечних коливань агрегатів змінної маси. стр. 33-43

Крутіков Г. А., Стрижак М. Г. Проектування електрогідравлічного слідкуючого привода на основі принципу мінімізації енерговитрат. стр. 43-48

Немах А., Донський Д. Ф., Нестеренко С. В. Побудова регресійної моделі для оцінки захисних властивостей цементного каменю в агресивних середовищах нафтових родовищ Іраку. стр. 49-58

Нечуйвітер М. М. Аспекти стабілізації теплового стану корпусів циліндрів високого тиску парових турбін в пускових та змінних режимах. стр. 58-63

Ольшанський В. П. Про апроксимацію функції Ламберта. стр. 64-68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Автоколивання, описані узагальненим рівнянням Ван дер Поля. стр. 69-74

Павлова Н. Л., Онищенко С. П. Концепция моделирования оптимальных параметров проектов портфеля проектно-ориентированной организации. стр. 75-79

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a system of singular integral equation with Hilbert and Cauchy kernels. стр. 80-87

Potanina T. V., Yefimov O. V., Khavin G. L. Modeling NPP power unit steam turbine installation steam separator-superheater temperature characteristics by interval analysis methods. стр. 87-95

Tokmakova I. A. Finite-step method for determining equilibrium state of gyrotheodolite. стр. 96-105

Хурдей Є. Л. Теорія побудови операторів інтерполяції із заданими проекціями. стр. 105-112

Cheremskaya N. V. Studying the behavior of rank (quasirank) and infinitesimal correlation functions or correlation differences in linear transformations of random functions. стр. 113-118

Чікіна Н. О., Антонова І. В., Солошенко Е. М. Системний модуль «резистентність» нечіткої експертної системи професійних ризиків. стр. 118-125

Янютин Е. Г., Воропай А. В., Егоров П. А. Нестационарные колебания мембран и пластин в форме прямоугольного равнобедренного треугольника. стр. 125-133

Вісник №22 (1347), 2019

повний текст | анотації

Андренко П. М., Ємельянова І. А., Субота Д. Ю. Методологічні основи визначення надійності роботи гідравлічного привода на стадії проектування універсальних технологічних комплектів малогабаритного обладнання для безопалубного бетонування. стр. 3 – 8

Батыгин Ю. В., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Ерёмина Е. Ф., Безродная А. В. Плоский круговой соленоид между массивными бифилярными катушками. Расчётные соотношения. стр. 9 – 15

Воропай А. В. Управление нестационарными колебаниями пластины c присоединённой сосредоточенной массой. Активная виброзащита. стр. 16 – 22

Димитрова-Бурлаенко С. Д. Критерий сохранения почти периодичности второй производной от почти периодической функции. стр.  23 – 30

Kozhushko AP., Grigoriev AL., Kalchenko BIMathematical modeling of free liquid surface motion in transporting agricultural semitrailer tanks. стр. 30 – 38

Кухтенков Ю. М., Крупа Є. С. До питання проектування проточної частини комплексного гідротрансформатора. стр. 38 – 44

Набока Е. А., Григорьев А. Л. Уточненные уравнения синфазных упругих колебаний активной механической среды. стр. 44 – 56

Oleksenko V. M. Task solving as the basis of mathematical preparation of future engineers. стр. 57 – 61

Ольшанський В. П. Наближений розв’язок інтегрального рівняння удару тіл з сингулярною точкою на поверхні контакту. стр. 62 – 68

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Про обмежену тривалість вільних коливань осцилятора з нелінійно в’язким опором. стр. 68 – 75

Pershyna I. I., Tokmakova I. A. Optimal choice of planes for placing tomograms in computed tomography. стр. 75 – 81

Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Аналіз точності алгоритма орієнтації Р. Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі обертання твердого тіла. стр. 81 – 88

Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of a singular integral equation with the Hilbert kernel by the method of discrete singularities. стр. 89 – 94

Полянский В. И. Технологические закономерности снижения энергоемкости при механической обработке деталей машин. стр. 95 – 100

Тарасенко А. П., Трохимчук С. Н. Теоретические предпосылки полинормализации изображений множества однотипных объектов. стр. 101 – 107

Удовенко В. А., Гладышев А. И. Моделирование на пилотажном стенде полёта лёгкого вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стр. 108 – 116

Черемська Н. В. Спектральний розклад одного класу нестаціонарних випадкових послідовностей. стр. 116 – 122

Чикина Н. А., Антонова И. В. Прогнозирование временных рядов методом скрытых Марковских моделей. стр. 122 – 128

Вісник №8 (1333), 2019

Математичне моделювання складних систем

Абрамов Г. С., Абрамов М. Г. Коалесценция как асимптотическая стадия процесса внутреннего окисления. стор. 5-10
Алексеенко С. В. Расчет конвективного теплообмена в задачах об обледенении аэродинамических поверхностей. стор. 10-19
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Комп’ютерне прогнозування підвищення ефективності доочистки води після застосування коагуляції у швидких багатошарових фільтрах. стор. 19-27
Бомба А. Я., Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. Модифікація «пірамідального» методу екстраполяції часових рядів на основі μλ − похідних. стор. 28-33
Бразалук Ю. В. Применение метода граничных элементов для численного решения линейных краевых задач в областях с сильно сегментированной границей. стор. 34-40
Ванин В. А., Кругол Н. М., Лазуренко А. П. Математические модели систем обеспечения работы котлоагрегата ТЭС в задаче повышения его энергоэффективности. стор. 41-48
Ванин В. А., Светличный С. П. Использование средств параметрического моделирования для создания численной модели мягкого тела на основе метода SPH. стор. 48-55
Вахненко В. О. Блукаюча хвиля в гомоклінному підході. стор. 55-60
Венгрович Д. Б. Дослідження компактонів в напружених ланцюгах куль. стор. 60-68
Vorobiyenko P. P., Dmitrieva I. YU. Analytic solution of the differential Maxwell system and its numerical implementation. стор. 68-75
Воропаев Г. А., Баскова А. А. Моделирование процесса перехода в трубах со спиральным гофрированием. стор. 75-81
Воропаєв Г. А., Димитрієва Н. Ф. Чисельне моделювання вихорових течій в напівциліндричному заглибленні за допомогою відкритих пакетів SALOME, OpenFOAM, Paraview. стор. 81-87
Воропаев Г. А., Загуменный Я. В. Управление динамическими характеристиками обтекаемого колеблющегося крыла. стор. 87-93
Воропаев Г. А., Розумнюк Н. В. Моделирование нестационарного пограничного слоя на структурированной поверхности. стор. 93-98
Воскобойник В. А., Воскобойник А. А., Турик В. Н., Воскобойник А. В. Моделирование генерации вихревых структур парой овальных лунок. стор. 98-104
Гуржий А. А., Кордас И. О., Никифорович Е. И., Черний Д. И. Применение метода дискретных особенностей при составлении краткосрочного прогноза распространения загрязнений на морской поверхности. стор. 104-109
Довгий С. О., Буланчук О. М., Буланчук Г. Г. Комп’ютерна програма по моделюванню аеродинаміки міських районів методом дискретних вихорів. стор. 110-115
Жученко С. В. Результаты численного моделирования термогазодинамики кассеты твэлов ядерного реактора на быстрых нейтронах. стор. 115-121
Катан В. А. Применение сингулярных интегралов в смысле конечной части по Адамару для ударных задач гидромеханики. стор. 121-126
Килинник В. Ю., Тишковець О. В., Крютченко Д. В., Науменко Ю. В. Коливання рідини в циліндрично-конічній оболонці під дією вертикального збудження. стор. 127-132
Крютченко Д. В., Гнітько В. І., Шувалова Ю. С. Метод дискретних особливостей в задачах аналізу коливань резервуарів з рідиною при горизонтальних та вертикальних навантаженнях. стор. 133-138
Malash K. M., Bomba A. YA. Spatial generalization of the explosion process mathematical model using quasiconformal mappings methods. стор. 138-143
Москаленко Р. П., Пальчіков Р. Г., Стрельнікова О. О. Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною. стор. 144-149
Остапенко А. О., Буланчук Г. Г. Моделювання обтікання перешкод методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса. стор. 149-155
Панченко Б. Е. О численном исследовании систем сингулярных интегральных уравнений первого рода и с неопределяемым индексом с учетом числа обусловленности СЛАУ. стор. 155-164
Полянская Т. С. Дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения. стор. 164-169
Рудницький О. Г., Рудницька М. О., Ткаченко Л. В. Фрактальна та морфологічна обробка у фазово-контрастній магніто-резонансній ангіографії. стор. 170-175
Сафоник А. П., Присяжнюк О. В., Пасічник В. А. Моделювання процесу очищення стічних вод методом електрокоагуляції в неізотермічних умовах. стор. 175-181
Сохацький А. В. Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі. стор. 181-186
Терещенко Л. М., Воскобійник В. А., Воскобійник О. А., Воскобійник А. В. Фізичне моделювання течії через двопелюстковий механічний серцевий клапан. стор. 186-192
Удовенко В. А., Гладышев А. И. Аэродинамические характеристики несущего винта вертолёта в спутном следе другого вертолёта. стор. 192-198
Шеховцов А. В. Выражения для функции тока, скорости и завихренности вязкого нестационарного течения с проскальзыванием от вихря вблизи стенки и в канале. стор. 199-204

Фундаментальні та прикладні дослідження

Батыгин Ю. В., Ерёмина Е. Ф., Чаплыгин Е. А., Стрельникова В. А. Электродинамические процессы в инструментах магнитно-импульсного притяжения при прямом пропускании тока через обрабатываемый металл. стор. 207-213
Кожушко А. П., Набока О. О., Григорʼєв О. Л. Спектральні ефекти та теореми про властивості пучка симетричних матриць в задачах динаміки складних механічних систем. стор. 214-223
Мельник О. С., Миколушко А. М. Репрограмовані мультиплексорні наносхеми. стор. 224-231
Нечуйвітер О. П., Чорна О. С., Дараган К. В., Підлісний О. В., Чорний С. О. Нові інформаційні оператори в задачах чисельного інтегрування функцій двох змінних. стор. 232-239
Новиков Ф. В., Полянский В. И. Аналитическое определение технологических параметров механической обработки. стор. 239-244
Ольшанський В. П. Порівняння наближених розвʼязків інтегрального рівняння сили удару тіл в теорії Герца. стор. 244-249
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В., Сліпченко М. В. Нестаціонарні коливання мембрани на однобічній пружній основі, спричинені силовим імпульсом. стор. 249-255
Pershyna S. A., Tokmakova I. A., Dumych YE. A. Construction of discontinuous interlineation polynomial splines for functions of two variables. стор. 256-263
Petrova R. V., Liubicheva O. I., Morozova A. I. Mathematical models and informational technologies of innovative project arrangement in the stakeholders’ system. стор. 263-267
Tokmakova I. A. Representation of real numbers by Fibonacci sequence. стор. 268-274
Cheremskaya N. V. Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences. стор. 274-280

Наукові гіпотези та перспективні технології

Григорьев А. Л. Гносеологический анализ целей и основных принципов организации управляемой эволюции белковых тел. стор. 283-293

Вісник №27 (1303), 2018

Андренко П. М., Дмитрієнко О. В., Кулініч К. О., Еденко В. В. Математична модель клапана розвантаження з регульованим гістерезисом UZOP…NHY view
Бомба А. Я., Климюк Ю. Є. Прогнозування зміни характеристик кусково-однорідних пористих завантажень швидких багатошарових фільтрів view
Girya N. P., Dukhopelnykov S. V. Mathematical model of H-polarized wave radiation from longitudinal slots of a cylindrical antenna view
Гомозов Є. П., Заїка Т. С. Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках view
Гомозов Е. П., Мезерная М. В. Современные проблемы динамического управления портфелем финансовых активов view
Кожушко А. П., Григор’єв О. Л. Моделювання пов’язаних коливань колісного трактора та цистерни з рідиною на прямому шляху зі складним рельєфом view
Коржов І. М. Перспективи розвитку теорії і практики контролю та діагностування в розрізі перевірки кваліфікації лабораторій view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання балки з бінарним закріпленням країв при імпульсному навантаженні view
Ольшанський В. П. Про удар вʼязко-пружного тіла об жорстку перешкоду view
Онищенко С. П., Леонтьева А. И. Практические аспекты оптимизации состава программы развития в условиях «нечеткости» условий и результатов реализации проектов view
Першина Ю. І., Черногор Т. Т., Саприкін С. О. Наближення розривних функцій двох змінних методом мінімаксу view
Плаксій Ю. А., Гомозкова І. О. Нові двочастотні еталонні моделі обертання твердого тіла для точносного аналізу алгоритмів орієнтації БІНС view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Numerical solution of first kind singular integral equation with Hilbert-type multiple integral view
Полянский В. И. Математическая модель управления упругими перемещениями при механической обработке view
Ребров О. Ю. Розподіл допустимого тиску на ґрунт ходових систем колісних тракторів за територією України view
Успенский В. Б., Некрасова М. В., Багмут И. А. Способ повышения точности БИНС по измерениям кажущегося ускорения для управляемого объекта, который быстро вращается view
Чайка Д. О., Емельянова И. А., Андренко П. Н., Григорьев А. Л. Математическое моделирование процессов подачи строительных смесей беспоршневым шланговым бетононасосом view
Shevchenko S. A., Konokh V. I., Mitikov Yu. A., Grigoriev A. L. Universal orthometric real gas equation of state for modeling processes in rocket-and-space technology units view
Янютин Е. Г., Гнатенко Г. А., Егоров П. А. Нестационарное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек view

Вiсник № 3 (1279), 2018

Antonova I. V., Chikina N. A. Prepropriate analysis of time series by methods of fractal analysis and phase trajectories view
Burlayenko V. N., Sadowski T., Pietras D. A numerical analysis of near tip fields in a bending moment-loaded double cantilever sandwich beam fracture specimen view
Бей А. И. Качество восстановления изображений «слепым» методом view
Воропай А. В. Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита view
Душкин В. Д. Интегральные уравнения задачи дифракции монохроматических волн на многоэлементной периодической не идеально проводящей гребёнке view
Гардер C. Е., Гомозов Е. П. Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA view
Гардер C. Є., Корніль Т. Л. Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду view
Кожушко А. П., Григорʼєв А. Л. Математичне моделювання низькочастотних коливань в’язкої рідини в горизонтальній ємності з вільною поверхнею view
Курпа Л. В., Тимченко Г. Н., Осетров А. А. Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек и пластин с вырезами и различными граничными условиями view
Мельник О. С., Горбачук М. С. Мажоритарні нанопристрої послідовностного типу view
Мельник О. С., Борсук А. О. Синтез мажоритарних одноелектронних нанопристроїв з пам’яттю view
Naboka O. O. Unifirm attractor for wave equation with non-linear damping depending explicitly on time view
Назірова Т. О., Костенко О. Б. Інструментальний аналіз демографічних показників у медичній інформаційній системі view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Коливання степенево-нелінійного осцилятора, спричинені силовим
імпульсом view
Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. Ateb-синус у розв’язку задачі Герца про удар view
Осетров О. О., Альохін Д. С., Бекарюк О. М. Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної економічностї двигуна легкового автомобіля view
Polyanskaya T. S., Naboka O. O. Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervals view
Салтан Б. А., Собко Д. А., Кулаковська І. В. Удосконалення прийняття рішень з вибору ігрової зброї компʼюторним ботом з використанням алгоритму навчання нейронної мережі FALCON view
Татарчук Д. Д., Діденко Ю. В., Поправка А. П., Браге К. С. Математичне моделювання конструкцій фільтрів НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів та методи вимірювання їх параметрів view
Ткаченко В. В. Исследование динамической устойчивости многослойных пластин с отверстиями view
Cheremskaya N. V. Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences view